Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Η εγκύκλιος για τη μεταβατική εποχή της κινητικότητας

Στην τελική ευθεία προς υπογραφή βρίσκεται η πρώτη εγκύκλιος του νόμου για την κινητικότητα, η οποία αφορά τις μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του νέου συστήματος που προβλέπονται στον νόμο για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Το «Εθνος - Δημόσιο» παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα τις διατάξεις της εγκυκλίου που «ανάβουν» το «πράσινο φως» για τη λειτουργία του νέου συστήματος. Βασική αρχή των μεταβατικών διατάξεων του νέου θεσμικού πλαισίου για την κινητικότητα, όπως αναφέρουν στο «Εθνος - Δημόσιο» υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, είναι η απεμπλοκή των μετατάξεων και των αποσπάσεων που είναι σε εφαρμογή με το προηγούμενο σύστημα, προκειμένου να «ανοίξει» ο δρόμος για την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Παράλληλα στο νομοσχέδιο περιγράφονται οι κατηγορίες των συμβασιούχων που θα ευνοηθούν από το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως είναι οι συμβασιούχοι που θα μονιμοποιηθούν ή οι υπάλληλοι που μπορούν να μεταταγούν στη θέση που έχουν αποσπαστεί.
Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρει ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος, τον Απρίλιο του 2017, θα εφαρμοστεί ένα πλαίσιο ευνοϊκών διατάξεων που αφορούν:
Εκκρεμείς μετατάξεις που έχουν ξεκινήσει με τις διαδικασίες του προηγούμενου συστήματος θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η πρόθεση του νόμου είναι να ολοκληρωθούν οι μετατάξεις με το προηγούμενο καθεστώς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια καθαρή εικόνα για την κάλυψη των οργανικών θέσεων όταν αρχίσει η εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας.
Αναλυτικά στις κατηγορίες μετατάξεων που θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2017 περιλαμβάνονται οι μετατάξεις:
• Για τις οποίες έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α’ 180).
• Για τις οποίες έχει εκδοθεί ανακοίνωση-πρόσκληση.
• Που αφορούν θέσεις σε ΟΤΑ για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαλλήλου μέχρι έναν μήνα πριν από τη δημοσίευση του νόμου.
2 Οι αποσπάσεις θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα μέχρι τις 15.4.2017, που θα είναι και η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΕΣΚ. Οι συγκεκριμένες αποσπάσεις θα έχουν διάρκεια ενός έτους και θα λήγουν αυτοδικαίως ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ, στις 15.4.2018.
3 Δίνεται η δυνατότητα σε μονίμους υπαλλήλους να μεταταγούν στην οργανική θέση που έχουν αποσπαστεί. Συγκεκριμένα, τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, επιτρέπεται να μεταταγούν με αίτησή τους στην υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι, έπειτα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον υφίσταται.
Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές.
Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων υπουργών.
Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέρα από τις 30.6.2017.
Οσοι υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη, επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση τους μέχρι τις 15.4.2017, έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ.
Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου μπορούν να μεταταγούν μέχρι τις 30.6.2017 στην υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που θα έχουν υποβάλει μέχρι τις 30.4.2017.
5 Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.
Ειδικές θέσεις
Ποιοι υπάλληλοι εξαιρούνται από τη μεταβατική περίοδο
Από τις μεταβατικές διατάξεις εξαιρούνται οι αποσπασμένοι:
α) σε πολιτικά γραφεία (ΠΔ 63/2005), σε γραφεία αιρετών σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, σε γραφεία βουλευτών, σε κόμματα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας,
β) στη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού,
γ) στο γραφείο του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
δ) στα ελεγκτικά σώματα της Διοίκησης, για θέσεις επιθεωρητών - ελεγκτών,
ε) σε ειδικές υπηρεσίες και κοινές γραμματείες των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) και στη ΜΟΔ ΑΕ, καθώς και σε υπηρεσίες συντονισμού, εφαρμογής ή διαχείρισης άλλων συγχρηματοδοτούμενων ενωσιακών και διεθνών προγραμμάτων,
στ) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 7 του Ν. 3691/2008, Α’ 166),
ζ) στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (άρθρο 9 του Ν. 4320/2015, Α’ 29),
η) στην ΕΣΔΔΑ, για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση των υπαλλήλων,
θ) στην Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στην Ενωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ),
ι) στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.
Οι αποσπάσεις σε θέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του.
Νίκος Β. Τσίτσας


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.