Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Τι Πρέπει να ξέρω για τον Συνδικαλισμό

Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών
Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. (Νόμος 1264/82 "Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 1915/90 και 2224/94)
Οι διατάξεις του ν.1264/82 εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Δεν εφαρμόζεται για τις δημοσιογραφικές και ναυτεργατικές οργανώσεις, για τις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις. Για τους δημόσιους υπάλληλους, υπάλληλους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 30 του ν.1264/82.
Ποιες είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.
Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι
· Tα επιχειρησιακά ή κλαδικά σωματεία που ιδρύονται από 20 τουλάχιστον εργαζόμενους. Για την ίδρυση απαιτείται απόφαση του Πρωτοδικείου και εγγραφή στο βιβλίο σωματείων.
· Οι ενώσεις προσώπων σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 40 άτομα και δεν υπάρχει σωματείο με τους μισούς τουλάχιστον ως μέλη του. Την ένωση προσώπων συνιστούν 10 τουλάχιστον εργαζόμενοι με ιδρυτική πράξη που καταθέτουν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και κοινοποιούν στον εργοδότη. Η ιδρυτική πράξη της πρέπει να αναφέρει το σκοπό της, δύο εκπροσώπους της και τη διάρκειά της που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.
· Τα τοπικά παραρτήματα σωματείων ευρύτερης ή πανελλαδικής έκτασης, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους και μόνο για το δικαίωμα να γίνουν μέλη του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου.
Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι
· Ομοσπονδίες: ενώσεις 2 τουλάχιστον σωματείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγελμάτων
· Εργατικά Κέντρα: ενώσεις 2 τουλάχιστον σωματείων και τοπικών παραρτημάτων που έχουν την έδρα τους μέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου
Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες) είναι ενώσεις Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων. Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
Σκοποί συνδικαλιστικών οργανώσεων
Οι συνδ. οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων.
Οι συνδ. οργανώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών τους δικαιούνται μεταξύ άλλων:
 • Ν' αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς τους και τα συμφέροντα των μελών τους.
 • Να καταγγέλουν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν τις ίδιες και τα μέλη τους.
Οι συνδ. οργανώσεις απαγορεύεται ν' ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορούν όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστούν καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς, να διατηρούν εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να παρέχουν μαθήματα επιμόρφωσης των μελών τους.
Επίσης μπορούν να δημιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών τους.
Η ίδρυση ενός σωματείου
Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο σωματείων και φάκελος που περιέχει το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, καθώς και έγγραφα σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες. Τα σχετικά με την ίδρυση ενός σωματείο άρθρα του Αστικού Κώδικα είναι τα ακόλουθα:
Αρθρο 78
Σωματείο
Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (σωματείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα.
Αρθρο 79
Αίτηση για την εγγραφή σωματείου
Για την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο οι ιδρυτές ή η διοίκηση του σωματείου υποβάλλουν αίτηση στο πρωτοδικείο. Στην αίτηση επισυνάπτονται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της διοίκησης και το καταστατικό με τις υπογραφές των μελών και με χρονολογία.
Αρθρο 80
Καταστατικό σωματείου
Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει: 1. το σκοπό, για την επωνυμία και την έδρα του σωματείου. 2. τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 3. τους πόρους του σωματείου. 4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης σωματείου 5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της. 6. τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών. 7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού. 8. τους όρους για τη διάλυση του σωματείου.
Αρθρο 81
Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου
Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, το πρωτοδικείο δέχεται την αίτηση και διατάζει: 1. να δημοσιευτεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του. 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και του όρους που την περιορίζουν.
Το καταστατικό βεβαιώνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και κατατίθεται στο αρχείο του.
Αρθρο 82
Η απόφαση του πρωτοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση. Την απόφαση που απορρίπτει την αίτηση έχει το δικαίωμα να εκκαλέσει μόνο αυτός που είχε υποβάλει την αίτηση την απόφαση που δέχεται την αίτηση έχει το δικαίωμα να εκκαλέσει μόνο η εποπτεύουσα αρχή.
Αρθρο 83
Από πότε υπάρχει το σωματείο
Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται μόλις η απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη.
Αρθρο 84
Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού
Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81 και 82.
Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων
Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει ένα δίμηνο στην επιχείρηση ή τον κλάδο απασχόλησης έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος του αντίστοιχου επιχειρησιακού ή/και του κλαδικού σωματείου, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπουν τα καταστατικά τους.
Ανήλικοι και αλλοδαποί, εργαζόμενοι νόμιμα μπορούν να είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Κάθε σωματείο ή τοπικό παράρτημα σωματείου μπορεί, ύστερα από απόφαση της διοίκησης του σωματείου, να γίνει μέλος του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου ή Ομοσπονδίας. Αντιστοίχως κάθε Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος μιας συνομοσπονδίας.
Δικαιώματα των επιχειρησιακών σωματείων
Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις προστατεύονται κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας:
· Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων στους τόπους εργασίας, ύστερα από συμφωνία με τον εργοδότη για την επιλογή του χώρου.
· Οι συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης σε κατάλληλο χώρο του τόπου εργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, τον οποίο ο εργοδότης υποχρεούται να διαθέσει. Αν τέτοιος χώρος δεν υπάρχει, ο εργοδότης υποχρεούται να τον μισθώσει σε ακτίνα μέχρι 1000 μέτρων από τον τόπο εργασίας.
· Οι οργανώσεις κάθε βαθμού δικαιούνται να διανέμουν ανακοινώσεις τους όπως και να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών τους μέσα στο χώρο εργασίας και εκτός χρόνου απασχόλησης.
· Ο εργοδότης που απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο στον τόπο εργασίας για γραφείο της συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης.
· Ο εργοδότης υποχρεούται τουλάχιστον μια φορά το μήνα να συναντιέται με τους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης μετά από αίτησή τους και να μεριμνά για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους.
· Οι εκπρόσωποι του σωματείου ή του Εργατικού Κέντρου μπορούν να παρευρίσκονται κατά τον Επιθεωρησιακό έλεγχο των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας.
Σε περίπτωση διαφωνίας εργοδότη και εργαζόμενου για τα ζητήματα του πίνακα ανακοινώσεων, του γραφείου, των συνελεύσεων και του επιθεωρησιακού ελέγχου, αποφασίζει ο αρμόδιος Επιθεωρητής Εργασίας.
Ποινικές διατάξεις: Όποιος εμποδίζει με σωματική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις της διοίκησης ή τις συνελεύσεις μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
Προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης
Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Απαγορεύεται στους εργοδότες και σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που σκοπεύει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:
Ν' ασκούν επιρροή στους εργαζόμενους για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
Ν' απαιτούν από τους εργαζόμενους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση.
Να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση με οικονομικά ή άλλα μέσα.
Να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζόμενους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
Ποινικές διατάξεις: Ο εργοδότης και οποιοσδήποτε τρίτος παραβαίνει αυτές τις διατάξεις τιμωρούνται με φυλάκιση ή και με χρηματική ποινή μέχρι 5.000.000 δρχ και εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη.
Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων εργοδότες
Είναι άκυρη οποιαδήποτε απόλυση για νόμιμη συνδικαλιστική δράση
Προστατεύονται επίσης από απόλυση αλλά και μετάθεση
Τα πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης, για επιχειρήσεις από 80-150 εργαζόμενους, 25 μέλη αν απασχολεί πάνω από 150 εργαζόμενους, 30 μέλη αν απασχολεί πάνω από 300, 40 μέλη αν απασχολεί πάνω από 500. Αν οι εργαζόμενοι είναι από 40 έως 80, προστατεύονται τα 7 πρώτα ιδρυτικά μέλη. Η προστασία αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα υπογραφής της ιδρυτικής πράξης.
Τα μέλη της διοίκησης ή της προσωρινής διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης κατά την παρακάτω έκταση:
Εάν η οργάνωση έχει έως 200 μέλη, προστατεύονται τα 7 μέλη της διοίκησης
Εάν η οργάνωση έχει έως 1000 μέλη, προστατεύονται τα 9 μέλη της διοίκησης
Εάν η οργάνωση έχει πάνω από 1000 μέλη, προστατεύονται 11 μέλη της διοίκησης
· Η καταγγελία της σχέσης εργασίας των παραπάνω προσώπων που προστατεύονται επιτρέπεται μόνον:
Όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη ο εργαζόμενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας πλαστά πιστοποιητικά, για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή.
Όταν αποκάλυψε βιομηχανικά ή εμπορικά μυστικά ή ζήτησε ή δέχτηκε αθέμιτα πλεονεκτήματα, κυρίως προμήθειες από τρίτους.
Όταν προκάλεσε σωματικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά τον εργοδότη ή εκπρόσωπό του.
Όταν επίμονα κι αδικαιολόγητα αρνήθηκε να εκτελέσει την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί.
Όταν δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για παραπάνω από 7 ημέρες ή εξακολουθεί να συμμετέχει σε απεργία που κρίθηκε με δικαστική απόφαση παράνομη και καταχρηστική.
Όταν μετέχοντας σε προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας δεν προσέφερε την εργασία του.
Όταν κατά τη διάρκεια απεργίας εμπόδισε με χρήση βίας ή απειλής άλλους μισθωτούς να εργασθούν ή με πρόθεση κατέστρεψε ή έβλαψε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της επιχείρησης.
Η συνδρομή κάποιου από τους παραπάνω σπουδαίους λόγους δεν απαλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της εργατικής νομοθεσίας (αποζημίωση κλπ)
Ποινικές διατάξεις: Ο εργοδότης που παραβαίνει αυτές τις διατάξεις ή αρνείται την πραγματική απασχόληση εργαζόμενου που η απόλυσή του κρίθηκε από τα δικαστήρια άκυρη, τιμωρείται με φυλάκιση ή και με χρηματική ποινή μέχρι 1.000.000 δρχ και εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη.
Το δικαίωμα της απεργίας
Η απεργία προστατεύεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς.
Σύμφωνα με το ν.1264/82 άρθρο 22:
Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια νόμιμης απεργίας η πρόσληψη απεργοσπαστών.
Απαγορεύεται η ανταπεργία (λοκ-άουτ)
Δεν επιτρέπεται η δικαστική απαγόρευση της απεργίας με ασφαλιστικά μέτρα
Κήρυξη απεργίας
Για την άσκηση του δικαιώματος απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη (ή της επαγγελματικής του οργάνωσης) 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την πραγματοποίησή της.
Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, απαιτείται η γνωστοποίηση των αιτημάτων με δικαστικό επιμελητή 4 πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της απεργίας.
Η απεργία στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για ολιγόωρες στάσεις, εφόσον δεν πραγματοποιούνται την ίδια μέρα ή μέσα στην ίδια εβδομάδα, αρκεί απόφαση του ΔΣ, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
Η απεργία στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κηρύσσεται με απόφαση του ΔΣ εκτός κι αν το καταστατικό τους ορίζει διαφορετικά.
Προσωπικό ασφαλείας
Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων. Για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, ο νόμος προβλέπει και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. (Λεπτομέρειες για τον τρόπο καθορισμού του προσωπικού ασφαλείας παρέχονται από τις διατάξεις του νόμου 1264/82). 


ΟΤΑ: Τι αλλάζει σε μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταφορά προσωπικού από ΝΠΔΔ

14, κυρίως Άρθρα, του Σχεδίου Νόμου, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ρυθμίζουν εργασιακά θέματα Δημοσίων Υπαλλήλων και προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Αναλυτικά, 
Άρθρο 29
Μετατάξεις - Μεταφορά Προσωπικού Δημοσίου - ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού
1. Η παράγραφος 1, του άρθρου 68, του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), αντικαθίσταται ως εξής :
«Για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή, σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) όπως ισχύει. Εξαιρείται από την ανωτέρω έγκριση, η μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, που προέρχεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, από τους φορείς των περιπτώσεων στ’ έως και θ’ του άρθρου 14, του ν. 2190/1994 (Α’ 28) σε δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δεν ολοκληρώνονται».
2. Στο τέλος της παραγράφου 1α, του άρθρου 246, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη, μεταξύ των υπαλλήλων των Δήμων και των Περιφερειών, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο κλάδο. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις των μετατασσόμενων λογίζονται κενές. Η ως άνω διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης ολοκληρώνεται με κοινή απόφαση των οικείων δημάρχων και περιφερειαρχών, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και κοινοποίηση αυτής στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας».
3. Στην παράγραφο 7, του άρθρου 93, του ν.3852/2010, όπως ισχύει, μετά τη φράση «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση «ή υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών».
4. Στο τέλος του άρθρου 58 του ν.3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος τέσσερα (4),  ως εξής:
«4.Για μετάταξη υπαλλήλου Ο.Τ.Α. που είναι μοναδικός στον κλάδο του, σε οποιονδήποτε άλλον φορέα του Δημοσίου, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και της υπηρεσίας προέλευσης».
Άρθρο 30
Μεταφορά προσωπικού στους ΟΤΑ
1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 241 του ν.3463/2006 (Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των  ΟΤΑ και τα οποία καταργούνται, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του οικείου δήμου, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθη εντολή. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται».
β. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους σε ΟΤΑ που συμμετείχε στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας, σε κενή οργανική θέση, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
γ. Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής διαδημοτικών ή αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.410/1995, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης ή έχουν λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, μεταφέρονται με αίτησή τους στον οικείο δήμο, σε κενή οργανική θέση, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
δ. Συμβάσεις μίσθωσης έργου, που έχουν συναφθεί από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, εκτελούνται από τον οικείο δήμο, μέχρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή προγραμμάτων που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή που υλοποιούνταν από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν, μπορεί  να υπαχθούν στον οικείο δήμο που αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκοπών του καταργούμενου ΝΠΔΔ, εφόσον προβλέπεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος ως δυνητικός φορέας υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, ο δήμος. Η υπαγωγή των προγραμμάτων στο δήμο, γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Τα υπαχθέντα προγράμματα, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον οικείο δήμο, ο οποίος θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από  συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες, όπου τούτο απαιτείται, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανανεώνονται ή παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994, όπως ισχύει».
Άρθρο 31
Νομική υποστήριξη Ανεξαρτήτων Αρχών
Για την κάλυψη αναγκών  των Ανεξάρτητων Αρχών σε υπηρεσίες παροχής νομικής υποστήριξης μπορούν να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α` 101), έπειτα από πρόταση του αρμοδίου προς πρόσληψη οργάνου της Ανεξάρτητης Αρχής  και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο δικηγόρος, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.
Ο χρόνος υπηρεσίας των έμμισθων δικηγόρων που διανύεται με απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία στις οργανικές τους θέσεις.
Άρθρο 32
Τροποποίηση άρθρου 243 του ν. 3852/2010
Τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 243 του νόμου 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
 «2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών, δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη».
Άρθρο 33
Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ
1. Στο άρθρο 33, του ν. 4305/2014, προστίθεται παράγραφος (5), ως εξής:
«5.Οι διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 5, του ν. 4024/2011, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του ν. 4305/2014. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014».
2. α. Το εδάφιο β΄, του άρθρου 183, του ν. 3584/2007, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες, του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου  5, του άρθρου 35, του ν.4024/2011, ή των διατάξεων του άρθρου 183, του Ν. 3584/2007 , όπως ισχύει, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες».
3. Το εδάφιο β΄, της παραγράφου 5, του άρθρου 45, του ν. 3979/11 (Α΄138), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».
4. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου  5, του άρθρου 35, του ν.4024/2011 ή των διατάξεων της παραγράφου 5, του άρθρου 45, του ν. 3979/11 (Α΄138), όπως ισχύει, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Άρθρο 34
Αποσπάσεις προσωπικού
1.α) Για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύμων εταιριών, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα,  σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και στις νησιωτικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου  του φορέα προέλευσης καθώς και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου.
β) Η απόσπαση πραγματοποιείται για δύο (2)  έτη και μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, για ένα (1) ακόμη έτος.  Η  μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της απόσπασης, βαρύνει το φορέα υποδοχής. Αποσπασμένος υπάλληλος, που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.
γ) Μετά την παράγραφο 3Α, του άρθρου 184, του ν.3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύει, προστίθεται  η εξής παράγραφος: 
«3B. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα, οι διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 73, του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν».
2. Υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών που είχαν αποσπασθεί σε Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2β του ν. 2344/1995 και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984, μπορούν να αιτηθούν απόσπαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 1 του ν. 3852/2010, και του άρθρου 73 παρ. 5 του ν. 3584/2007, αντίστοιχα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, χωρίς να απαιτείται πάροδος τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. Αποσπάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 35
Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δήμων
Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών δήμων που ασκούν διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 2, του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μπορεί  να αποσπώνται υπάλληλοι από τους εξυπηρετούμενους δήμους. Η απόσπαση έχει διάρκεια έως δύο (2) έτη, μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος και διενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων δημάρχων. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 23, του ν. 4354/2015.
Άρθρο 36
Απόσπαση - Μετάταξη υπαλλήλων ΚΕΠ με αναπηρία ή με χρόνιες παθήσεις
Υπάλληλοι των ΚΕΠ, οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας,  με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύνανται να αποσπασθούν ή να μεταταχθούν σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως, ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχουν από δυσίατο ή από ανίατο νόσημα.
Άρθρο 37
Πρόβλεψη για υπαλλήλους με αναπηρία και γονείς, συζύγους και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία
Από την ρύθμιση του άρθρου 36 του ν. 4250/2014, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι, είτε οι ίδιοι, άτομα με αναπηρία ή γονείς, σύζυγοι και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/1986 και του ν. 2643/1998 στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και εν γένει εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και οι γονείς, σύζυγοι, κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν  προσληφθεί και εργάζονται με γενικές προκηρύξεις, στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
Άρθρο 38
Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ  α΄ και β΄  βαθμού
1. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, του άρθρου 8, του ν.4368/2016, υπάγονται και οι ΟΤΑ β΄ βαθμού.
2. Στο τέλος του δεύτερου (β΄) εδαφίου, της περίπτωσης 3,της υποπαραγράφου (ΣΤ1) της παραγράφου (ΣΤ΄) του ν. 4093/2012 (Α` 222), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ομοίως εξαιρούνται και οι διορισμοί σε θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για τους οποίους απαιτείται απόφαση κατανομής της παραγράφου 5, του άρθρου 11, του ν. 3833/2010».
3. Κενές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε υπηρεσίες καθαριότητας ή τεχνικών υπηρεσιών (εργάτες) των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορούν να καλύπτονται και από  πολίτες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης  λόγω της μη κατοχής των προβλεπόμενων εκ του άρθρου 25 του Π.Δ  50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39) προϋποθέσεων «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει,  να συμμετέχουν σε προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Εκκρεμούσες για το λόγο αυτό  μετατροπές συμβάσεων έργου και ορισμένου χρόνου σε αορίστου που προέκυψαν μετά από δικαστικές αποφάσεις και αφορούν τους συγκεκριμένους κλάδους ολοκληρώνονται εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες νόμιμες προϋποθέσεις.
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) προστίθεται από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.
5. Στο άρθρο 33 του νόμου 4354/2016 προστίθεται η φράση:
«Οι απόφοιτοι των σχολών που καταργήθηκαν με το νόμο 576/77 καθώς και οι απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ συνεχίζουν να κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της ΤΕ  κατηγορίας».
6. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του νόμου 4325 τροποποιείται ως εξής: Η φράση «με πράξη του οικείου δημάρχου» διορθώνεται στο ορθό «με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου». 
Άρθρο 39
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού, στις δράσεις «Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας»,  «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι»
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στις δράσεις «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και «Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες» των φορέων των ΟΤΑ, δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 5 της από 24/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (ΦΕΚ 182/Α)  η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4366/2016(ΦΕΚ 18/Α) και την τροποποίηση αυτού με το Αρ. 69 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α), καθώς και το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι», δύναται, να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράμματα ή στη μετεξέλιξη αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28), μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις ως άνω υπηρεσίες ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, όποτε και αν λάβει χώρα χρονικά η ένταξη ή η υπογραφή.
Οι συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Άρθρο 40
Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού.
Στην προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 20, του ν. 4305/2014 (Α’ 237) συμπεριλαμβάνονται και οι προσλήψεις οι οποίες  πραγματοποιούνται  με την έκδοση   υπουργικών  αποφάσεων,  που αφορούν στην έγκριση απασχόλησης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως επίσης και του αμιγώς αμειβομένου, από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών, προσωπικού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 41
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
Η παράγραφος 6, του άρθρου 40, του ν.4024/2011, καταργείται.
Άρθρο 42
Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζομένων σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.4354/15 επεκτείνονται και στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε κοινωνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Στον «Προκρούστη» Ο κατώτατος Μισθός από 1-1-2017

Ο κατώτατος Μισθός από 1-1-2017. Σύμφωνα με την ρύθμιση (ν. 4172/2013, άρθρο 103)
α. Ρήτρα «βουλγαροποίησης» του κατώτατου μισθού
Με το β’ Μνημόνιο (ν. 4046/2012 σελ. 713) είχε προβλεφθεί η σύγκλιση του ελληνικού κατώτατου μισθού με τους αντίστοιχους των χωρών της Κεντρικής και ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης («ρήτρα Βουλγαρίας»).
Εκεί, μεταξύ των άλλων, αναφερόταν ότι «Τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη)» και παρακάτω ότι «Αυτό θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με αυτό συγκρίσιμων κρατών και θα του επιτρέψει να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία, δηλαδή της διασφάλισης ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους».
Σε υλοποίηση της ανωτέρω δευτερομνημονιακής διάταξης, ο ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612) μείωσε τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα σε 586,8 € για τους εργατοϋπαλλήλους άνω των 25 ετών και σε 510,95 € για τους κάτω των 25 ετών.
β.Κατώτατος μισθός: χωρίς προσαυξήσεις-επιδόματα!
Με την ίδια διάταξη, που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί, καταργήθηκαν όλα τα επιδόματα και οι προσαυξήσεις, με κίνδυνο (όπως πιστεύουν ορισμένοι) και τα Δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας, δηλαδή ο 13ος και 14ος μισθός. Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου αυτού (υποπαρ. ΙΑ.11 παρ.1 εδ.ε) ρητά αναφέρει ότι «Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνει στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο».
Σε υλοποίηση της ανωτέρω ρύθμισης του ν. 4093/2012 (σελ. 5611) είχε προβλεφθεί ειδικός μηχανισμός αναπροσαρμογής (εννοείται προς τα κάτω) του κατώτατου μισθού ετησίως και με έναρξη την 1-1-2017!
Την απαρέγκλιτη υλοποίηση της συμφωνημένης και ήδη ψηφισμένης αυτής ρύθμισης απαιτούν τώρα οι θεσμοί!
Η ΕΝΥΠΕΚΚ ανίχνευσε τη ρύθμιση από τον σχετικό νόμο (ν. 4172/2013, άρθρο 103, σελ. 2510) και την παραθέτει αυτούσια, χωρίς σχολιασμούς διαψεύδοντας την κυβέρνηση, που τον τελευταίο καιρό δηλώνει σε διάφορους τόνους ότι δεν προτίθεται να ανοίξει συζήτηση για περαιτέρω μείωση του ήδη καθηλωμένου κατώτατου μισθού των εργατοϋπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα!
Ιδού η ρύθμιση για τον κατώτατο μισθό από 1-1-2017 (άρθρο 103 ν. 4172/2013, σελ. 2510)!
«Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό»
1.α.Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας. β.Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
2.Η νέα διαδικασία-μηχανισμός διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017.
3.Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.
4.α.Για τον ορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου διεξάγεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων και το συντονισμό από επιτροπή, που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
β.Οι κοινωνικοί εταίροι που μετέχουν στη διαβούλευση είναι:
αα)εκ μέρους των εργαζομένων όλης της χώρας η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης,
ββ)εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από αυτούς και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.
5.α.Η διαβούλευση συντονίζεται από τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ως Πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών και ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τη γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.Δ..
β.Έργο της Επιτροπής Συντονισμού της διαβούλευσης είναι:
αα)η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου κάθε έτους προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ-Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ) να συντάξουν έκθεση προς υποβολή έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις επίκαιρες οικονομικές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος,
ββ)ο σχηματισμός φακέλου με τις ανωτέρω εκθέσεις των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου και αποστολή αυτού προς τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων της παραγράφου 4 του παρόντος, για την έκφραση της γνώμης τους, με υποβολή υπομνήματος και της κατά την κρίση τους τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου,
γγ)η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων της παραγράφου 4 του παρόντος, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, το αργότερο μέχρι τη 15η Απριλίου κάθε έτους σε σχέση με την τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου,
δδ)η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων της παραγράφου 4 του παρόντος, καθώς και η έκθεση των εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων υπό του α΄ ανωτέρω εδαφίου, το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), προς σύνταξη από αυτό του Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, σε συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και κυρίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων, που ορίζονται δύο (2) από αυτούς από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) από τον Υπουργό Οικονομικών και ένας (1) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με κοινή απόφασή τους. Ο ορισμός τους έχει διάρκεια τρία (3) έτη. Το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης σχετικά με τις δυνατότητες προσαρμογής του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να περιέχει ιδίως τη συστηματική καταγραφή των προτάσεων των διαβουλευομένων κοινωνικών εταίρων, τα σημεία συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως προς την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας και τους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του προτεινόμενου νομοθετημένου κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου. Η γνώμη που θα διατυπώνεται στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, μπορεί να αποκλίνει ή/και να διαφοροποιείται από τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τους λοιπούς φορείς του εδαφίου αα) της παρούσας παραγράφου,
εε)το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους και διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, που ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 5α του παρόντος, προς διαπίστωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, και
στστ) το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
6.Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης καθώς και όλες οι εκθέσεις, τα υπομνήματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης που αφορά την ανωτέρω διαδικασία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
7.α.Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την ανωτέρω διαδικασία.
β.Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα: Το 8% των φορολογούμενων πληρώνει το 69% των φόρων

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 6-9% του ΑΕΠ. Δηλαδή ως και 32% των δημοσίων εσόδων. Εξαιτίας της φοροδιαφυγής, το κράτος χάνει ως και 16 δισ. το χρόνο ενώ αντίστοιχα, το κράτος δαπανά ετησίως 28 δισ. για συντάξεις, 15 δισ. για μισθούς στο Δημόσιο και 12 δισ. το χρόνο κοστίζει η εξυπηρέτηση του χρέους.
Η νέα έρευνα του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις που θα αναρτηθεί σήμερα το βράδυ στην ηλεκτρονική σελίδα του, επιχειρεί να χαρτογραφήσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, και να προτείνει λύσεις καθώς, όπως αναφέρεται «από το 1975 έχουν ψηφιστεί 250 φορολογικά νομοσχέδια και έχουν εκδοθεί 115.000 υπουργικές αποφάσεις».
Όπως σημειώνεται στην έρευνα σχετικά με τα φορολογικά έσοδα, αυτά μειώνονται από το 2010 ενώ σχετικά με το «προφίλ» αυτών που πληρώνουν φόρους:
– Το 64% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωνε έσοδα κάτω από το αφορολόγητο όριο (2011).
– Το 49% των μισθωτών δήλωνε εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ (2011).
– Οι 900 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα (0,4% του συνόλου) πλήρωναν το 61% των φόρων νομικών προσώπων (2011).
– Το 8% των φορολογούμενων (όσοι δήλωναν εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ ετησίως) πλήρωνε το 69% των φόρων φυσικών προσώπων (2011).
Στην κρίση, όπως σημειώνεται στην έρευνα, τα εισοδήματα μειώθηκαν ενώ τα βάρη μετατοπίστηκαν στα μεσαία εισοδήματα.
Τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διαΝΕΟσις.
Βραχυπρόθεσμα
1. Μείωση συντελεστών φορολογίας
2. Χρήση πλαστικού χρήματος & ηλεκτρονικής τιμολόγησης
3. Αυστηρότερος φορολογικός έλεγχος & αυστηρές κυρώσεις
Μεσοπρόθεσμα
1. Οργάνωση φορολογικών αρχών
2. Τεχνολογική αναβάθμιση & διασυνδέσεις
3. Εκπαίδευση υπαλλήλων φορολογικής διοίκησης
4. Αύξηση αποδοχών και κινήτρων
5. Καταπολέμηση διαφθοράς
Μακροπρόθεσμα
1. Σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα
2. Διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των επιχειρήσεων
3. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου
4. Δημιουργία φορολογικής συνείδησης.
Πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα; Ποιοί φοροδιαφεύγουν και πόσο; Τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; 
Η έρευνα της διαΝΕΟσις δίνει τις απαντήσεις.
Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο οξύ: Σύμφωνα με μελέτες η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, πράγμα που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πολύ άσχημη οικονομική κατάστασή της.
Αλλά πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα; Ποιοι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν, και πόσο; Ποιο είναι το μέγεθος της παραοικονομίας;
Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με την Ernst & Young, χαρτογραφεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος και τη φύση του προβλήματος -καταρρίπτοντας μια σειρά από μύθους στην πορεία- και διατυπώνει μια σειρά από λύσεις για την αντιμετώπισή του. 
Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική έκθεση εδώ: Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού φέρνει μειώσεις τουλάχιστον 10%

Έναν άγνωστο «κόφτη» για τις νέες συντάξεις –και μάλιστα πολύ… αποτελεσματικό, καθώς ψαλιδίζει τις αποδοχές των μελλοντικών συνταξιούχων κατά τουλάχιστον 10%– κρύβει η τελική διάταξη για τον υπολογισμό των συντάξεων που θα χορηγούνται με το νέο σύστημα υπολογισμού, ένα σύστημα που ισχύει από την Παρασκευή 13 Μαΐου και μετά.
Ο «κόφτης» είναι ο δείκτης μισθών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Βάσει του νέου νόμου, ο δείκτης αυτός εφαρμόζεται στις αποδοχές όλων των ετών από το 2002 μέχρι σήμερα, προκειμένου να προκύψει ο «συντάξιμος μισθός».
Όμως, λόγω της κατάρρευσης των μισθών ειδικά από το 2009 και μετά, με την εφαρμογή του συγκεκριμένου δείκτη, οι συντάξιμες αποδοχές, αντί να αυξάνονται, μειώνονται.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, ακόμη και ο εργαζόμενος που θα αποχωρήσει στη σύνταξη χωρίς να έχει υποστεί μείωση αποδοχών στο διάστημα μετά το 2010 –υπάρχουν και τέτοιοι– ο συντάξιμος μισθός του (βάσει του οποίου θα προκύψει η σύνταξη) θα είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο των αποδοχών.
Στην περίπτωση, δε, που έχει συμβεί το… αναμενόμενο, δηλαδή οι ετήσιες αποδοχές να ακολουθούν φθίνουσα πορεία μετά το 2010, τόσο το χειρότερο για τον υποψήφιο συνταξιούχο, καθώς ο δείκτης μισθών κάνει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά.
Η διάταξη, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, είναι σαφής: «Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου (σ.σ.: ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή, θα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές μετά το 2002).
Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του.
Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή».
Για να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η μέθοδος υπολογισμού, το υπουργείο Εργασίας θα χρειαστεί να εκδώσει αναλυτική εγκύκλιο με την οποία θα γνωστοποιεί στις υπηρεσίες την ακριβή μεθοδολογία.
Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:
Ο πρώτος ασφαλισμένος –στο ΙΚΑ– εμφανίζει από το 2002 και μετά αποδοχές που κινούνται στο ανώτατο πλαφόν του Ταμείου (σ.σ.: στο ΙΚΑ υπάρχει εδώ και δεκαετίες «κόφτης» εισφορών, ο οποίος μάλιστα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας διατηρούνταν σε χαμηλά επίπεδα ακόμη και κάτω των 2.000 ευρώ.
Κόφτης σημαίνει ότι ακόμη και να είχε κάποιος εισφορές πάνω από το ανώτατο όριο, πρακτικά δεν πλήρωνε εισφορές για το επιπλέον ποσό).
Ο ασφαλισμένος ξεκίνησε το 2002 με μεικτές αποδοχές της τάξεως των 1.839 ευρώ, έφτασε στα 2.373 ευρώ για την περίοδο από το 2008 έως το 2012 και κατέληξε με 2.500 ευρώ έως και το 2015.
Ο μέσος όρος των αποδοχών αυτού του ασφαλισμένου βγαίνει στα 2.260 ευρώ. Ωστόσο, με την εφαρμογή του δείκτη μισθών της ΕΛΣΤΑΤ, κατεβαίνει στα 2.017 ευρώ, δηλαδή 10,75% χαμηλότερα.
Για να γίνει αντιληπτό το πώς λειτουργεί ο δείκτης, είναι αποκαλυπτικό το εξής: ο ασφαλισμένος έπαιρνε το 2006 περίπου 2.172 ευρώ τον μήνα μεικτά. Η «αξία αυτού του ποσού μετά την εφαρμογή του δείκτη μισθών πέφτει στα 1.895,9 ευρώ λόγω της κατακόρυφης μείωσης του δείκτη από το 2009 και μετά.
Με συντάξιμες αποδοχές 2.017 ευρώ, η κύρια σύνταξη θα βγει στα 860,99 ευρώ ή στα 829,9 ευρώ μετά την παρακράτηση φόρου, ύστερα μάλιστα από 30 χρόνια προϋπηρεσίας.Αν υπάρχει και επικουρικό, οι αποδοχές θα ανέβουν στα 1.027 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή ο εργαζόμενος που θα αποχωρήσει με 2.500 ευρώ μισθό, θα βρεθεί με μια σύνταξη της τάξεως των 1.027 ευρώ.


Οι δέκα «βόμβες» που έρχονται στα εργασιακά – Εργατικό "Ελ Ντοράντο" η Ελλάδα

Παρά την άρνηση της κυβέρνησης περί νέων μειώσεων σε μισθούς και σε κατάργηση επιπρόσθετων επιδομάτων, είναι σχεδόν βέβαιο πως οι δανειστές προσανατολίζονται να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Όπως τονίζει της η ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους), η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέλαβε με το τρίτο Μνημόνιο (νόμος 4336/2015) την υποχρέωση να επανεξετάσει το σύνολο των θεσμών της αγοράς εργασίας.
«Από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, αλλά και από μεταγενέστερα κείμενα των δανειστών στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, γίνεται σαφές πως οι δανειστές έχουν καταλήξει σε δέκα (10) μέτρα γενικευμένης και καθολικής παρέμβασης στην αγορά εργασίας με στόχο την ολοσχερή ανατροπή όλων όσων ίσχυαν μέχρι τώρα στη χώρα» επισημαίνει η Ένωση.
Αναλυτικά οι 10 ανατροπές των δανειστών στα εργασιακά:
 1. Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού (Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων και επίδομα αδείας). Το αν θα αφορά μόνο τους νεοπροσλαμβανόμενους ή και τους ήδη εργαζόμενους είναι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης!
 2. Μείωση του κατώτατου μισθού από 1-1-2017 (κάτω από τα 586 € που ισχύει σήμερα για τους έχοντες ηλικία άνω των 25 ετών και κάτω από τα 510 € για τους έως 25 ετών).Σύμφωνα με μνημονιακή δέσμευση (ν. 4172/2013 άρθρο 103) ο νέος νομοθετημένος κατώτατος μισθός θα ισχύσει από 1-1-2017.
 3. Κατάργηση όλων των προσαυξήσεων-επιδομάτων («ΑΠΟ-επιδοματοποίηση» του μισθού).
 4. Αμετάβλητο μισθό για όλον τον εργασιακό βίο («σύστημα “καθαρού” μισθού»-«single minimum wage system»). Δηλαδή -σύμφωνα με το σύστημα αυτό που υποστηρίζεται κυρίως από το ΔΝΤ- ο μισθωτός του Ιδιωτικού Τομέα θα λαμβάνει (χωρίς προσαυξήσεις και επιδόματα) τον ίδιο μισθό κατά την είσοδο στην εργασία και κατά την έξοδο από αυτήν!
 5. Νομοθετημένο από την κυβέρνηση (και όχι συμφωνημένο από τη ΓΣΕΕ) κατώτατο μισθό κατ’έτος. Κατώτατος μισθός εκτός του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων προβλέπεται ήδη από το άρθρο 103 του ν. 4172/2013!
 6. Δυνατότητα συνομολόγησης κατώτατου μισθού, κατώτερου μέσα από τις ατομικές συμβάσεις εργασίες(ΑΣΕ) με παράκαμψη των ΣΣΕ. Το μέτρο αυτό αποτελεί την απόλυτη ανατροπή στο μισθολόγιο του Ιδιωτικού Τομέα και οδηγεί στη βίαιη καταβύθιση των σημερινών μισθών!
 7. Κατάργηση γενικώς της μετενέργειας των ΣΣΕ. Είναι γνωστή η εμμονή των δανειστών στη σύντμηση ή/και κατάργηση του χρόνου μετενέργειας των ΣΣΕ.
 8. Πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων (χωρίς όρια και χωρίς διοικητικό βέτο). Η επιμονή των δανειστών θα είναι τώρα ισχυρότερη, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας ενώπιον της ΔΕΕ εισηγήθηκε ουσιαστικά την πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων!
 9. Κατάργηση των συνδικαλιστικών διατάξεων (ν. 1264/1982) για τις διευκολύνσεις, τις άδειες και την προστασία των συνδικαλιστών από απολύσεις-μεταθέσεις, καθώς και αλλαγή ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου για τις απεργίες.
 10. Γενικευμένη ευελιξία (flexibility) και ευελισφάλεια (flexicurity) της αγοράς εργασίας με τη θέσπιση και επέκταση όλων των «νέων» μορφών «μικρο-εργασίας» (φτηνής και απροστάτευτης εργασίας), όπως:
* Mini jobs, midi jobs, mini geld, labor franchising, teleworking.
* «Συμβάσεις μηδενικών ωρών» ή «έκτακτης ανάγκης» («zero hour contracts»).
* «Συμβάσεις λίγων ωρών» («low hour contracts»).
* «Συμβάσεις με το τηλέφωνο» («oncall contracts»).
* «Λευκές συμβάσεις» («white contracts»).

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Με τροπολογία για Ένα (1) χρόνο συνεχίζονται οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών.

Ψηφίστηκε στη Βουλή με την θετική ψήφο όλων των κομμάτων πλην της Χρυσής Αυγής, η τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Μεταφορών και Δικτύων Χρ. Σπίρτζης με την οποία λύνεται για ένα χρόνο το θέμα της αμοιβής των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, για τις υπηρεσίες που διενεργούνται εκτός ωραρίου (υπερωρίες).
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας για το συγκεκριμένο θέμα είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις αντιτιθέμενη σε κάθε μορφή μη αμειβόμενης εργασίας, προκαλώντας πολλά προβλήματα στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών.
Η καταβολή της υπερωριακής αμοιβής των εξεταστών διεκόπη με τις διατάξεις του Ν. 4354/15, του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε από 1/1/2016. Με την έκδοση  κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία θα εκδοθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 θα καθοριστεί η μηνιαία αποζημίωση των εξεταστών.
Συνεχίζεται η καταβολή των αποζημιώσεων στα μέλη των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών μέχρι την κατάργηση τους από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί από την εν λόγω τροπολογία τι θα γίνει με τους υπάλληλους που εξασκούσαν το «Βοηθητικό Έργο» εκτός ωραρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε λίγες ώρες θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας και θα καθορίσει την νέα στάση της.Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ζητούν με μετάταξη συνολικά 201 άτομα.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ζητούν με μετάταξη συνολικά 201 άτομα.
Συνοπτικά:
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Πρόσληψη 191 ατόμων (Μετατάξεις)
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Π.Ε. Σύρου Ν. Κυκλάδων, για να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της που εδρεύουν στα νησιά Σύρο, Ρόδο, Άνδρο, Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κέα, Κω, Μήλο, Νάξο, Πάρο και Τήνο, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά εκατόν ενενήντα ένα (191) υπαλλήλων, δεκαετούς διάρκειας (υποχρεωτικά), σύμφωνα με τα άρθρα 72 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α) και 9 παρ.22 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/τ.Α) όπως ισχύουν και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1)Π.Ε. Σύρου (ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ)
4ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2ΠΕ Αρχιτέκτονες
2ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι
4ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
1ΠΕ Γεωλόγος
2ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
4ΠΕ Γεωπόνοι
2ΤΕ Γεωπόνοι
2ΠΕ Κτηνίατροι
1ΠΕ Ιχθυολόγος
1ΤΕ Νοσηλευτής
2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
8ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
5ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές.
2)Π.Ε. Ρόδου (ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ)
6ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι
1ΠΕ Χημικός
2ΠΕ Γεωλόγοι
2ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
5ΠΕ Γεωπόνοι
2ΤΕ Γεωπόνοι
4ΠΕ Κτηνίατροι
1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
4ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
10ΠΕ Διοικητικοί – Οικονομικοί
6ΤΕ Διοικητικοί –Λογιστές.
3)Π.Ε. Άνδρου (ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ)
2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι
1ΤΕ Γεωπόνος
1ΠΕ Κτηνίατρος
1ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1ΠΕ Νοσηλευτής
1ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός
1ΤΕ Διοικητικός – Λογιστής.
4) Π.Ε. ΘΗΡΑΣ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ)(ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ)
2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
3ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι/Ηλεκτρολόγοι
1ΤΕ Περιβαλλοντολόγος
2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές
3ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς.
5)Π.Ε. Καλύμνου(ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ)
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
3ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
1ΠΕ Γεωπόνος
2ΠΕ Κτηνίατροι
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Πληροφορικός
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής
1ΔΕ Τεχνικός (Σχεδιαστής).
6)Π.Ε. Καρπάθου (ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ)
1ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
1ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφος
1ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος
1ΠΕ Κτηνίατρος
1ΠΕ Κοινωνιολόγος
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής
1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας
1ΥΕ Επιμελητής.
7)Π.Ε. Κέας –Κύθνου (ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ)
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1ΤΕ Μηχανικός
1ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής.
8)Π.Ε. Κω (ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ)
2ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
1ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος
2ΠΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
1ΠΕ Κτηνίατρος
2ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές
1ΔΕ Οδηγός.
9) Π.Ε. Μήλου (ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ)
1 ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγος
1ΠΕ Περιβαλλοντολόγος
2ΠΕ Γεωπόνοι
2ΠΕ Κτηνίατροι
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής.
10)Π.Ε. Νάξου (ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ)
2ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
1ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος
2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
2ΠΕ Κτηνίατροι
1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
1ΠΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
2ΤΕ Διοικητικοί Λογιστές.
11)Π.Ε. Πάρου (ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ)
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
2ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι
1ΠΕ ή ΤΕ Περιβάλλοντος
1ΠΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Γεωπόνος
1ΠΕ Κτηνίατρος
1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
1ΠΕ Ιχθυολόγος ή ΤΕ Ιχθυοκομίας Αλιείας
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
2ΠΕ Διοικητικοί Οικονομικοί
1ΤΕ Διοικητικός Λογιστής
2ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς.
12)Π.Ε. Τήνου (ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ)
1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή ΤΕ Δομικών Έργων
1ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων
1ΠΕ Γεωπόνος
1ΠΕ Κτηνίατρος
1ΤΕ Γεωπόνος
1ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
1ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός
1ΤΕ Διοικητικός-Λογιστής
1ΔΕ Διοικητικός-Λογιστής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 72 και 168 παρ.1 του ν.3528/2007, 78 και 182 του ν.3584/2007 και 9 παρ.22 του ν.2266/1994.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ.64542/4224/17-5-2016 γνωστοποίηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας (εάν η μετάταξη αφορά σε Υπηρεσία του Ν. Κυκλάδων) στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, Πλατεία Τσιροπινά, Τ.Κ. 841 00, Σύρος.
Πληροφορίες στο τηλ. 22813 61533, ή στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου, Πλ. Ελευθερίας, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, (εάν η μετάταξη αφορά σε Υπηρεσία του Ν. Δωδεκανήσου).
Πληροφορίες στο τηλ. 22413 60519.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2016 έως και 31-07-2016.
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Πρόσληψη 10 ατόμων (Μετατάξεις) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, που εδρεύει στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη από άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, συνολικά δέκα (10) ατόμων, μονίμων υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΠΕ Διοικητικού
2ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
1ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
1ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος
1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
1ΤΕ Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ
2ΤΕ Διοικητικού.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή, μοναδικότητα του υπαλλήλου κ.τ.λ.).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μορφοβούνι, Τ.Κ. 431 50, Καρδίτσα, Θεσσαλία.
Πληροφορίες στο τηλ.: 24413 52210 (κ. Στεργιόπουλος Πέτρος).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-06-2016 έως και 31-08-2016.


Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.