Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Η ΕΝΠΕ εκπαιδεύει τα στελέχη των Περιφερειών στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη διαχείριση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών, προμηθειών και έργων διοργάνωσε η ΕΝΠΕ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Στο τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη από τις υπηρεσίες προμηθειών, τεχνικών έργων και αναπτυξιακού προγραμματισμού των 13 Περιφερειών τα οποία εξειδικεύονται σε ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης ηλεκτρονικών διαγωνιστικών διαδικασιών. 
Με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, κ. Κώστας Αγοραστός δήλωσε:
«Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό των Περιφερειών το οποίο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στον αγώνα μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το σεμινάριο αυτό γίνεται σε έναν από τους πιο καίριους τομείς της δραστηριότητας των Περιφερειών που είναι η χρηστή και διαφανής διαχείριση των έργων, των μελετών και των κρατικών προμηθειών.»  


Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Aλλάζει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η ρύθμιση των 100 δόσεων

Υπεγράφη από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία τροποποιείται - προς το ευνοϊκότερο για συγκεκριμένους οφειλέτες- η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις. 
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στη ρύθμιση των 100 δόσεων δεν θα εντάσσονται πλέον προς διαγραφή μόνο οι προσαυξήσεις αλλά και οι πρόσθετοι φόροι και τα τέλη του Ν. 2523/1997, τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή.
Με την ίδια πράξη, η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα, καλείται να καταβάλλει το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη διάσωση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

Ολόκληρη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύεται ΕΔΩ
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης: α) για την κεφαλαιακή ενίσχυση της επιχείρησης με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» και την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας προκειμένου να παρασχεθεί η στήριξη στους τευτλοπαραγωγούς κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, να ολοκληρωθεί η τευτλοκαλλιέργεια και τευτλοπαραγωγή και να διασφαλισθούν η συνέχεια της λειτουργίας και η βιωσιμότητα της εν λόγω επιχείρησης και β) για τη ρύθμιση των φορολογικών εκκρεμοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων που, λόγω της κρίσης, της μείωσης μισθών και της ανεργίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς και για την ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων. 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται συμπληρωματικά επί ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων εισέτι διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καταβάλλεται άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα επιχείρηση με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συμμετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος στην παραπάνω βιομηχανική επιχείρηση.
Άρθρο Δεύτερο
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν ως ακολούθως:»
Άρθρο Τρίτο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

Δυνατότητα εξόδου για 300.000 παλαιούς ασφαλισμένους

Είκοσι πέντε ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα εξόδου σε περίπου 300.000 εργαζόμενους που µπήκαν στην αγορά εργασίας µέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982.
Για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» ισχύει ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης, µε τις ευνοϊκότερες ρυθµίσεις να ισχύουν σε δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Μια σειρά ευνοϊκών ρυθµίσεων επιτρέπουν την «έξοδο» των µισθωτών του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ακόµα και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Θετικές διατάξεις ισχύουν για τις µητέρες στο Δηµόσιο και στα περισσότερα Ταµεία, ωστόσο δεν προβλέπεται ειδικό καθεστώς σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και σε κάποια ταµεία του ΕΤΑΑ.
Είκοσι πέντε ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα εξόδου σε περίπου 300.000 εργαζόμενους που μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982. Για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» ισχύει ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης, με τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις να ισχύουν σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Στις Περιφέρειες τα Κοινωνικά Προγράμματα - Έντονη η αντίδραση της Κ.Ε.Δ.Ε.

Έντονη η αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στο περιεχόμενο του άρθρου 45, σύμφωνα με το οποίο, παρέχεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες να καταρτίζουν και να υλοποιούν Προγράμματα και Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να συνάπτουν για την υλοποίηση των Δράσεων αυτών, προγραμματικές συμβάσεις με Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινωνικής Ωφέλειας.
Η Κ.Ε.Δ.Ε. κάνει λόγο για Τροπολογία που πέρασε «νύχτα» από τη Βουλή και καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα, όσα προβλέπονται στο άρθρο 45 του νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ειδάλλως «θα αντιδράσουμε άμεσα προς την ακύρωση της διάταξης αυτής με κάθε νόμιμο τρόπο» όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην ανακοίνωσή της.
Η Ένωση, στην ίδια ανακοίνωση, επιτίθεται στην Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά στην Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Β.Τ. Αθηνών Γιώργο Καραμέρο, θεωρώντας τους "υπαίτιους" για την Τροπολογία αυτή, λέγοντας:
«Η Κυβέρνηση αποφάσισε να περάσει τη συγκεκριμένη τροπολογία, για να δώσει επίφαση νομιμότητας στην συντονισμένη προσπάθεια της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής το προηγούμενο διάστημα, να "καπελώσει" το Πρόγραμμα της Επισιτιστικής Βοήθειας, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Με "τροπολογίες της νύχτας", η Κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δημόσιες καταγγελίες της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αττικής για την αντιθεσμική συμπεριφορά του αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα, αλλά και τα δημόσια ψηφίσματα καταγγελίας των παράνομων πρακτικών του από διάφορες Π.Ε.Δ. της Χώρας.
Είναι ένα "άρθρο - δώρο" στην κομματικά προσκείμενη στο κυβερνητικό κόμμα κα. Δούρου και την ομάδα που ασκεί σήμερα Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής.
Η Κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε "να κάνει το χατίρι" της κας Δούρου και των συνεργατών της, ευελπιστώντας, παράλληλα, να προξενήσει πρόβλημα στη συνεργασία δύο οργάνων (Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΝ.Π.Ε.), που δεν ελέγχει πολιτικά».
Σύμφωνα με την Κ.Ε.Δ.Ε., με την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, η Κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει από την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού αρμοδιότητες και ευθύνες που της ανήκουν, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με την Κ.Ε.Δ.Ε. και τις Π.Ε.Δ. «Πέρασαν μόλις λίγες εβδομάδες από την επίσκεψη του κύριου Πουλάκη, Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Κ.Ε.Δ.Ε., όπου ενώπιον όλου του Δ.Σ. είχε δεσμευθεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης. Δέσμευση που όπως αποδεικνύεται, ξεχάστηκε αμέσως, προκειμένου να εξυπηρετηθούν μικροκομματικές σκοπιμότητες» όπως επισημαίνει, για να συμπληρώσει:
«Η Κυβέρνηση επιχειρεί να προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. κι ΕΝ.Π.Ε. με αφορμή τα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέχρι σήμερα είχαμε πετύχει σε όλη τη χώρα να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Δήμων και Περιφερειών, σε ισότιμη βάση, στη διαχείριση των κοινωνικών προγραμμάτων».


Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Τι προβλέπει εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου - Κόβουν τη συνταξη χηρείας Δημοσίου σε 112.000 δικαιούχους

Αναδρομικό μαχαίρι έρχεται για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν δυο συντάξεις εκ των οποίων η μία είναι σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απέστειλε προ ημερών μαζικά ειδοποιητήρια σε 112.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο και ταυτόχρονα κύρια σύνταξη είτε από το Δημόσιο είτε από άλλο Ταμείο και τους καλεί εντός 20 ημερών να δηλώσουν ποια από τις δυο συντάξεις θα κοπεί, αλλιώς, δηλαδή μετά την παρέλευση της 20ήμερης προθεσμίας, η περικοπή θα γίνει αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία!
Σε όσες περιπτώσεις μάλιστα έχουν περάσει τρία χρόνια μετά τη μεταβίβαση της σύνταξης χηρείας και δεν έχει γίνει έλεγχος οι μειώσεις θα γίνουν αναδρομικά! 
Υπεύθυνες δηλώσεις
Οι περιορισμοί μπαίνουν σε εφαρμογή μετά από 5 χρόνια καθυστέρησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν όλους τους δικαιούχους σύνταξης χηρείας από το Δημόσιο να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες να γνωστοποιούν:
* Αν λαμβάνουν κύρια σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο και από πότε, για να αποφασίσουν ποια σύνταξη θα μειωθεί.
* Αν εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται και από πότε, οπότε αυτόματα η σύνταξη χηρείας αναστέλλεται.
Στην περίπτωση που δεν υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία που τους ζητούνται, τότε οι περικοπές που προβλέπει ο νόμος 3865/10 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4002/2011 θα γίνουν αυτόματα!
Στο στόχαστρο
Σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο παίρνουν 112.000 δικαιούχοι οι οποίοι κατά πλειοψηφία έχουν και δική τους σύνταξη, είτε από το Δημόσιο είτε από το ΙΚΑ ή άλλους φορείς.
Εφόσον η σύνταξη λόγω θανάτου μεταβιβάστηκε στα πρόσωπα αυτά μετά τον Ιούλιο του 2010 (ημερομηνία ψήφισης του ν. 3865/10) και έχει παρέλθει η τριετία, τότε θα επιβληθούν περικοπές κατά 50% αν είναι κάτω των 65 ετών ή 30% αν είναι πάνω από 65.
Στην περίπτωση όμως που τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν και κύρια σύνταξη από το Δημόσιο, τότε σύμφωνα με τη νομοθεσία η μία από τις δυο θα πρέπει να μειωθεί κατά 75%!
Ενώ αν η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται από το Δημόσιο και η κύρια από άλλο Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ), τότε επιλέγουν σε ποια από τις δυο θα γίνει η μείωση κατά 50% ή κατά 30% ανάλογα με το αν είναι κάτω ή άνω των 65 ετών.
Από τις περικοπές εξαιρούνται όσοι παίρνουν σύνταξη χηρείας και έχουν αναπηρία 67%.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ


Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ -Στόχος να μη γίνουν μειώσεις

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού στα εφάπαξ, με στόχο να προκύπτουν ελαφρώς μειωμένα ποσά. (Στοπ στο ψαλίδι 30%-80%)
Βάσει των όσων σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές και οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για μεγαλύτερη χρονική περίοδο (π.χ. την τελευταία επταετία ή οκταετία, αντί της πενταετίας στο Δημόσιο).

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Γ. Κατρούγκαλος: Μπορούμε να προχωρήσουμε σε 15.000 προσλήψειςΣε περίπου 22 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το κόστος της επαναφοράς 4.000 διαθέσιμων και απολυμένων στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργο Κατρούγκαλο.
Μιλώντας στην εκπομπή "ONline" του MEGA ο κ. Κατρούγκαλος εξήγησε ότι από τις 4.000 το χαρτί της απόλυσης έχουν πάρει μόνο 2.000 και από αυτούς οι 1.000 μένουν έξω από τα pay roll του Δημοσίου γιατί οι υπόλοιποι παραμένουν με δικαστικές αποφάσεις και εξακολουθούν να πληρώνονται. 

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Μετά από χρόνια μνημονίων και μέτρων που έχουν σπείρει την κοινωνική καταστροφή, αποτελεί πολύ θετικό γεγονός ότι η αλλαγή της διακυβέρνησης δημιουργεί –τουλάχιστον- προσδοκίες, αλλά και τροφοδοτεί απαιτήσεις από τους εργαζόμενους για μια άλλη πορεία πολιτικής, που να οδηγεί στην κατάργηση των μνημονίων και σε όσα αυτά έφεραν σε βάρος των εργαζομένων και του λαού.
Όμως καμιά πολιτική που θα στοχεύει στην επαναφορά και στην διεύρυνση  κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, δεν θα γίνει πράξη αν δεν αγωνιστούμε γι΄ αυτό.
Θα δούμε (σε κάποιες περιπτώσεις το είδαμε ήδη) να γίνεται επίκληση έλλειψης χρημάτων και περιορισμών που θέτουν οι «υποχρεώσεις» της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν θα πέσει σαν ώριμο φρούτο, ούτε τα αιτήματα μας θα μας ικανοποιηθούν, αν δεν συνεχίσουμε να τα απαιτούμε.
Η χρονιά που πέρασε εκτός από τις άσχημες στιγμές που μας άφησε από την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΔΜΗΔ να εφαρμόσει την προσχηματική αξιολόγηση, άφησε και κάτι θετικό: έδειξε σε όλους τι μπορούμε να καταφέρουμε αν αγωνιζόμαστε μαζικά και οργανωμένα, καθώς η εφαρμογή της «αξιολόγησης» ανετράπη από τον αγώνα μας.
Μέσα από τέτοιες συλλογικές προσπάθειες μπορούμε να  διεκδικήσουμε την επαναφορά εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων που μας αφαιρέθηκαν, αλλά και την κατάκτηση νέων.
Έτσι, ως πλαίσιο διεκδικήσεων θέτουμε –αρχικά- σειρά αιτημάτων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως άμεσης εφαρμογής, καθώς χαρακτηρίζονται από μηδενικό έως ελάχιστο κόστος

Αξιολόγηση
 • Κατάργηση του Ν. 4250/2014 για την «αξιολόγηση» και τον υποτιθέμενο επανέλεγχο των συμβάσεων που μοναδικό στόχο είχαν να οδηγήσουν χιλιάδες εργαζόμενους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση. Αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της διοίκησης και της πολιτείας να δημιουργεί συνθήκες αξιολόγησης, και επομένως θα πρέπει αποκλειστικά και κύρια να τηρηθούν τα στοιχεία που θα διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης. Να καθιερωθεί ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων (π.χ. 360°) , με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο, με σωστή περιγραφή θέσεων εργασίας (job description) και διαδικασιών.  
·         Παύση των πειθαρχικών και λοιπών διώξεων ενάντια σε εργαζόμενους που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
·         Κατάργηση της ρύθμισης που χαρακτηρίζει πειθαρχικό παράπτωμα τη μη αυτο-απογραφή σε ηλεκτρονικές εφαρμογές.
·         Επανίδρυση καταργημένων δομών και υπηρεσιών και ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων μνημονιακών νόμων.
 • Επανασύσταση κλάδων και θέσεων που καταργήθηκα
Πειθαρχικό Δίκαιο
·         Κατάργηση των μνημονιακών νόμων που διαμόρφωσαν το αυταρχικό πλαίσιο για τους Δημοσίους Υπαλλήλους (Ν.4057/2012 και Ν.4093/12) και σε κάθε περίπτωση άμεση κατάργηση των διατάξεων που αφορούν την «αυτοδίκαιη αργία» και την «αναξιοπρεπή συμπεριφορά».
·         Αναστολή των αργιών και των ποινών που έχουν επιβληθεί.

Βελτίωση, αναβάθμιση, και εκσυγχρονισμός  του θεσμού των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Η ουσιαστική συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα θεσμικά όργανα, τα οποία λειτουργούν ως τα κέντρα λήψης των αποφάσεων που μας αφορούν άμεσα, αποκλείουν αδιαφανείς διαδικασίες, αυθαίρετες επιλογές, εξωϋπηρεσιακές παρεμβάσεις.
Να υλοποιηθούν άμεσα:
· Η έναρξη διαδικασίας εκλογής αιρετών-εκπροσώπων στα Υ.Σ. καθώς δεν λειτουργούν σχεδόν στο σύνολο των Περιφερειών.  Σημειωτέο  ότι οι μόνες υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς Υ.Σ. είναι οι Περιφέρειες.
· Ορισμός των εκπροσώπων της Διοίκησης στα Υ.Σ. με αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια. Τα διορισμένα μέλη να προέρχονται μετά από σχετική κλήρωση.
·       Κατάργηση του απορρήτου των συνεδριάσεων και έκδοση κανονισμού λειτουργίας.
·         Συμμετοχή εκπροσώπου εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια
·         Συμμετοχή εκπροσώπου εργαζομένων στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
 • Τροποποίηση του Ν.3852/2010 που θα προκύψει μετά από διαβούλευση.
· Να μπει τέλος στην ομηρία των συμβασιούχων. Κατάργηση των προγραμμάτων φτηνής και ελαστικής εργασίας.
 • Να γίνει άμεση κατάργηση όλων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.
 • Κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων διαχωρισμού των υπαλλήλων σε ΙΔΑΧ και Μονίμους, από τη στιγμή που έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα. (Υπηρεσιακά εξελίσσονται το ίδιο και διεκδικούν - καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις ευθύνης  μαζί με τους μόνιμους, ανήκουν στο ίδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά εκπροσωπούνται από διαφορετικούς αιρετούς).
 • Άμεση πρόσληψη υπαλλήλων στις Περιφέρειες, καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο αριθμός των υπαλλήλων μειώθηκε πλέον του 1/3.
 • Μετατροπή σχέσεων εργασίας μόνιμης τετράωρης απασχόλησης σε μόνιμη κανονική απασχόληση. Για τους συναδέλφους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης επιβάλλεται να δρομολογηθούν οι υπηρεσιακές και πολιτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για τη μετατροπή της σχέσης εργασίας σε πλήρη απασχόληση. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως εξ’ άλλου αποφάνθηκαν ρητά τα αρμόδια όργανα της αρχικής πρόσληψης τους και της μετατροπής των συμβάσεων τους σε συμβάσεις ΙΔΑΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ164/2004.  
 • Να συνεχισθεί και να διασφαλισθεί η καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Αιρετών Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τις Περιφέρειες.
 • Να επαναχορηγηθεί η μηχανογραφική άδεια των υπαλλήλων.
 • Να επανέλθουν οι προϋποθέσεις χορήγηση αδειών (εκπαίδευσης, αναρρωτικών κλπ) που τροποποιήθηκαν με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων.
 • Να δοθεί και στους υπαλλήλους των Περιφερειών η δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις όπως ισχύει στην πλειονότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Να αναγνωρισθεί η  προϋπηρεσία στο ιδιωτικό τομέα στη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του υπάλληλου. Προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου εφ΄όσον το αντικείμενο εργασίας του ήταν συναφές με την ειδικότητα διορισμού.
 • Να μην γίνεται καμία ενδοπεριφερειακή μετακίνηση υπαλλήλου από Περιφερειακή Ενότητα  σε Περιφερειακή Ενότητα  χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Αυτή να γίνεται μόνο μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου υπαλλήλου και αφού τηρηθούν αξιοκρατικά κριτήρια σύμφωνα με τον Υ.Κ.
·         Άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργαζόμενων που οδηγήθηκαν στην απόλυση και στη διαθεσιμότητα με αναπλήρωση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, με πλήρη απασχόληση.
· Επανακατάταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία.
·         Κατάρτιση νέου Μισθολογίου που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τα τελευταία χρόνια.
·         Ακώλυτη μισθολογική – βαθμολογική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων με την άμεση κατάργηση της σχετικής μνημονιακής διάταξης και την κατάργηση της σύνδεσης βαθμού-μισθού με την αξιολόγηση.
 • Να καταβληθεί η υπερβάλλουσα διαφορά που ελάμβαναν όσοι υπάλληλοι συμμετείχαν  στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας και διακόπηκε όταν αλλάζοντας υπηρεσία ήρθαν στις Περιφέρειες.
 • Επαναπροσδιορισμός των μετακινήσεων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας με αύξηση των ημερών κίνησης και της αποζημίωσης. Το μέτρο δε θα επιφέρει κόστος, διότι έχουν μειωθεί τόσο οι υπάλληλοι, που σε συνδυασμό με τη μείωση των ημερών εκτός έδρας καθίσταται αδύνατη η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
·         Κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών.
 • Υπεράσπιση του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας.
·         Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
·         Μείωση των ωρών εργασίας από τις 40 που είναι σήμερα.
 • Δυνατότητα μεταγραφής σε  σχολή (ΑΕΙ ΤΕΙ) του τόπου που υπηρετεί ο υπάλληλος.
 • Δημιουργία πλήρους Δημόσιας Τράπεζας Νομικών πληροφοριών  για χρήση από τους υπαλλήλους,
 • Άμεση εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
 • Σταδιακή αποκατάσταση, μέσω αυξήσεων, των μεγάλων απωλειών στις συντάξεις.
 • Άμεση χρηματοδότηση όλων των ταμείων (ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους.
 • Αναθεώρηση του συστήματος με το οποίο δίνονται τα βαρέα ένσημα και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Εκπροσώπηση εργαζομένων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή  
Εκπροσώπηση εργαζομένων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή με εισήγηση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων καθώς και σ’ αυτές που εξετάζουν τις λειτουργίες των υπηρεσιών και προωθούν τις αλλαγές στην λειτουργία τους, είναι απαραίτητη, αφού αυτοί έχουν τη γνώση, την εμπειρία και έχουν εντοπίσει τις βελτιώσεις που χρειάζονται, αλλά είναι και αυτοί που θα εφαρμόσουν οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί.

Από την

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Αγωνιστών Υπαλλήλων Περιφερειών Ελλάδας

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Σύνταξη στα 50 και για άνδρες με ανήλικο παιδί!

Μεγάλες ανατροπές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων του Δημοσίου μπορεί να φέρει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου. Η απόφαση δίνει το δικαίωμα σε πατέρα ανηλίκου που είχε συμπληρώσει την απαραίτητη για θεμελίωση 25ετία πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010 να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας του. 
Ουσιαστικά έρχεται να επικυρώσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είχε διατάξει την άρση της διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων στο Δημόσιο. 

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Χιλιάδες προσλήψεις και μονιμοποιήσεις στο Δημόσιο -Ποιους αφορά

Η κυβέρνηση προχωρά σε ενίσχυση της κεντρικής διοίκησης, ανοίγοντας τις πόρτες του Δημοσίου για 6.000 προσλήψεις από το ΑΣΕΠ, 3.900 από τη διαθεσιμότητα, αλλά και με 40.000 μονιμοποιήσεις.
Βάσει του νομοσχεδίου που παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος:

Βόμβα Ρωμανιά: Οι περικοπές στις συντάξεις έγιναν με λάθος στοιχεία

Για νοθευμένες αναλογιστικές των ταμείων έκανε λόγο ο γ.γ Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Ρωμανιάς.
Μάλιστα τόνισε πως ήταν μεθοδευμένη παράλειψη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις που οδήγησε στη μείωση των συντάξεων
Ο κ.Ρωμανιάς σε δηλώσεις του στο Mega, κατήγγειλε πως οι αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν και σε αυτές βασίστηκαν οι μειώσεις συντάξεων είχαν παραποιηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Νέα έκρηξη στα «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν κατά 1 δισ. Ευρώ.

Με ραγδαίους ρυθμούς αυξάνονται τα «κόκκινα» δάνεια. Οι τράπεζες με ελκυστικές προσφορές στους δανειολήπτες επιχειρούν να βάλουν φρένο.
«Έκρηξη» σημειώθηκε το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου στις καθυστερήσεις των δανείων οι οποίες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 1 δισ. ευρώ, και τα τραπεζικά επιτελεία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για να αντιμετωπίσουν το νέο τσουνάμι των «κόκκινων» οφειλών. 

Νέα απειλή για το ζωικό κεφάλαιο της Θράκης – Σε απόσταση αναπνοής η οζώδης δερματίτιδα

Η οζώδης δερματίτιδα είναι η νέα μεγάλη επιδημία που απειλεί το ζωικό μας κεφάλαιο και βρίσκεται ήδη απέναντι από τα παράλια της Χίου. Έχοντας υπόψη τους ρυθμούς εξάπλωσης της νόσου, εκτιμούμε πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης της νόσου στο έδαφος της Περιφέρειας.
Η Οζώδης Δερματίτιδα προσβάλει μόνο τα βοοειδή και ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Το σχέδιο αντιμετώπισης της νόσου στο έδαφος της Κοινότητας και φυσικά και της Ελλάδας είναι ανάλογο με αυτό της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων , δεν εφαρμόζεται δηλαδή καμία θεραπεία ούτε και εμβολιασμός, αλλά μόνο εκρίζωση(θανάτωση όλων των ζώων της εκτροφής έστω με ένα θετικό ζώο).
Η Περιφέρεια ΑΜΘ λαμβάνοντας υπόψη :
1. την επιδημιολογική κατάστασης της νόσου στην Τουρκία
2. το σχετικό αίτημα της Δνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ για την διοργάνωση ενός σεμιναρίου-σύσκεψης με ειδικούς εμπειρογνώμονες Πανευρωπαϊκής αλλά και Παγκόσμιας εμβέλειας. 

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Συνάντηση Κατρούγκαλου με εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ

Νέα συνάντηση με εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ είχε το απόγευμα της Παρασκευής ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος, προκειμένου να προωθηθεί το γρηγορότερο το νομοσχέδιο για την επιστροφή των απολυμένων από το δημόσιο, εξαιτίας μνημονιακών δεσμεύσεων.
Με τους εκπροσώπους των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Κατρούγκαλος εξέτασε ορισμένα θέματα, όπως το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής των υπαλλήλων και τη «μίνι» εθελοντική κινητικότητα, καθώς υπάρχουν μεγάλα κενά σε ορισμένες υπηρεσίες αιχμής, παράλληλα με το προφίλ των εργαζομένων. 

Μονιμότητα για 40.000 υπαλλήλους - Σχέδιο Κατρούγκαλου για την κατάργηση της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ) στο Δημόσιο και τη μετατροπή της σε συμβάσεις τακτικού (μόνιμου) προσωπικού επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η πρόταση που αφορά τουλάχιστον 40.000 υπαλλήλους έχει κατατεθεί από τον αρμόδιο αν. υπουργό Γ. Κατρούγκαλο στην ΑΔΕΔΥ κατά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και βρίσκει σύμφωνους τους συνδικαλιστές, καθώς ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, νομοθετική πρόβλεψη θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αναμένεται να κατατεθεί μέχρι τα τέλη του μήνα.
Η μετατροπή των συμβάσεων αορίστου χρόνου σε σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού σχεδιάζεται προκειμένου να απελευθερωθεί το καθεστώς της κινητικότητας και να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Μέχρι σήμερα υπήρχαν αγκυλώσεις και εμπόδια για τη μετακίνηση του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς το νομικό πλαίσιο που διέπει την εργασία τους διαφέρει από αυτό του μόνιμου προσωπικού. Παράλληλα η καθιέρωση μιας ενιαίας σχέσης εργασίας σε όλο το Δημόσιο σε συνδυασμό με δημιουργία οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού θωρακίζει τους εργαζομένους από απολύσεις, ενώ τους εντάσσει ισότιμα στο καθεστώς κινητικότητας.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Τι προβλέπει εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου - Κόβουν τη σύνταξη χηρείας Δημοσίου σε 112.000 δικαιούχους

Αναδρομικό μαχαίρι έρχεται για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν δυο συντάξεις εκ των οποίων η μία είναι σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απέστειλε προ ημερών μαζικά ειδοποιητήρια σε 112.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο και ταυτόχρονα κύρια σύνταξη είτε από το Δημόσιο είτε από άλλο Ταμείο και τους καλεί εντός 20 ημερών να δηλώσουν ποια από τις δυο συντάξεις θα κοπεί, αλλιώς, δηλαδή μετά την παρέλευση της 20ήμερης προθεσμίας, η περικοπή θα γίνει αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία!
Σε όσες περιπτώσεις μάλιστα έχουν περάσει τρία χρόνια μετά τη μεταβίβαση της σύνταξης χηρείας και δεν έχει γίνει έλεγχος οι μειώσεις θα γίνουν αναδρομικά!

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Ποιοι γλιτώνουν τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό

Συνολικά 150.000 ασφαλισμένοι που έχουν προλάβει να «κλειδώσουν» συνταξιοδοτικό δικαίωμα, φαίνεται να γλιτώνουν τις όποιες νέες παρεμβάσεις ετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο για φρένο στην πρόωρη συνταξιοδότηση.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι, έχουν «πιάσει» τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας και βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύνταξη.
Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Εθνος», οι προϋποθέσεις εξόδου παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, καθώς και η ηλικία συνταξιοδότησης κυμαίνεται από το 50ό, έως το 65ό έτος. 

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.