Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Ευχές για το Πάσχα σε όλους τους αναγνώστες

Ευχόμαστε το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίσει το δρόμο σας 
και να οδηγήσει εσάς και τις οικογένειές σας στην απόλυτη ευτυχία.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Πως θα προστατεύσετε τον Λογαριασμό Μισθοδοσίας από κατάσχεση. Τι γίνεται με τις κατασχέσεις Λογαριασμών Μισθοδοσίας, σε οφειλέτες του Δημοσίου και Τραπεζών

Τι γίνεται με τις κατασχέσεις του Δημοσίου και Τραπεζών στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Μαρίνα Γ. Παυλίδου, Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις (Τηλ. 2541 029222)
Σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ  Α 96/14-8-2015) και την Υποπαράγραφο Δ.1: Τροποποίηση του ΝΔ 356/1974 (Α ́90), 4152/2013 (Α ́107), 4172/2013(Α ́167), 4174/2013 (Α ́170), 4305/2014 (Α ́237), 4321/2015 (Α ́32) αναφέρει ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: «Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.»
Κατόπιν της αλλαγής της νομοθετικής διάταξης εξεδόθη η ΠΟΛ 1222 με τίτλο «Διευκρινίσεις για τη μείωση του ορίου του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου και καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα»
α) μειώθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια (1.000) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών και τέλος για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ποσού και
β) μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως, για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή αυτών.
Ειδικότερα:
1) Με την περίπτωση 8α της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του Μέρους Β’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 αντικαθίσταται η περίπτωση ε’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και εξαιρούνται της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις καθώς και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Η διάταξη εφαρμόζεται τόσο στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της (δηλ. από 19-08-2015), ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις (από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα) του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος της (δηλαδή κατασχέσεις για τις οποίες ο τρίτος έχει προβεί σε θετική δήλωση και υφίστανται αποδοτέα από αυτόν ποσά στο Δημόσιο με βάση τις προγενέστερες διατάξεις).
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των υποχρεωτικών εισφορών εμπίπτουν οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν υποχρεωτικές κρατήσεις που επιβάλλονται με νόμο, όπως είναι οι υποχρεωτικές κρατήσεις του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, ενώ δεν εμπίπτουν ο παρακρατούμενος Φ.Μ.Υ., το παρακρατούμενο ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 καθώς και τυχόν παρακρατήσεις από δάνεια.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη, μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, για την επιβολή της κατάσχεσης κατά τα ρητώς αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη νόμου λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών. Για τις κατασχέσεις που θα επιβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της παραπάνω διάταξης, θα πρέπει στο κατασχετήριο να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζονται οι περιορισμοί που τίθενται στον νόμο, δηλαδή το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο από τα ανωτέρω ρητά καθορισθέντα όρια.
Μόνο όσοι το δηλώσουν απολαμβάνουν της προστασίας.
Καλό θα είναι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην προστασία της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης, να συμβουλευτούν το δικηγόρο τους και το λογιστή τους, σχετικά με τη διαδικασία, η οποία δεν γίνεται αυτομάτως, αλλά με πρωτοβουλία του εκάστοτε οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση, η διάταξη ισχύει από 19.8.2015, χρόνο δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ.
Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν γνωστοποιήσει τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, απαιτείται για την εφαρμογή της διάταξης αυτής η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, με την οποία θα γνωστοποιείται ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός (άρθρο 31 παρ. 2 εδάφια δεύτερο και τρίτο του Κ.Ε.Δ.Ε., σχετ. και η ΠΟΛ.1109/14.4.2014).
Η γνωστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται η προσέλευση στην εκάστοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τι γίνεται με τις κατασχέσεις από τις Τράπεζες;
Ήδη από το 2008, οπότε ξεκίνησε πραγματικά και αθόρυβα η κρίση με τα προσωπικά στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια να αρχίζουν να «κοκκινίζουν» επικίνδυνα σε μια υφέρπουσα οικονομία που άρχιζε να πνέει τα λοίσθια, πολλοί εκ των συμπολιτών μας αιφνιδιάστηκαν, όταν προσπαθώντας να κάνουν ανάληψη από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, έβλεπαν το υπόλοιπο τους μηδενικό! Ήταν η πρώτη μαζική επαφή με αυτό που οι νομικοί είναι εξοικειωμένοι ως όρο «κατάσχεση εις χείρας τρίτου». Το ερώτημα που δημιουργήθηκε σε όλους ήταν με ποιο δικαίωμα έκανε κάτι τέτοιο η Τράπεζα. Μπορεί άραγε ο καθένας να μπαίνει στον τραπεζικό μας λογαριασμό και να μας παίρνει τα χρήματα, αν χρωστάμε; Και αν ναι, τότε το ίδιο μπορεί άραγε να κάνει η ΔΕΗ,  οι εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ύδρευσης και άδρευσης;
Σε όλα αυτά έρχεται να μας δώσει απαντήσεις σαφείς και καίριες ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο εφαρμόζεται και το δίκαιο της εκτέλεσης. Σύμφωνα, λοιπόν, με το αρ. 982 ΚΠολΔ:
«Μπορούν να κατασχεθούν:
  α) χρηματικές απαιτήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση κατά τρίτων μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή ή απαιτήσεις του κατά τρίτων για μεταβίβαση της κυριότητας κινητών μη εξαρτώμενη από αντιπαροχή,
  β) κινητά πράγματά του που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.
  2. Εξαιρούνται από την κατάσχεση
  α) πράγματα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά, 
  β) η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες,
  γ) απαιτήσεις διατροφής που πηγάζουν από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης, καθώς και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις ανάγκες της οικογένειας,
  δ) απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελετυταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος του για αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.
 ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό  των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.
*** Η περίπτωση ε΄ προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.29 Ν.3147/2003,    ΦΕΚ Α 135/5.6.2003. 
3. Η εξαίρεση της περίπτωσης δ` της παραγράφου 2 ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής, το ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης."
Διαβάζοντας αρχικά κανείς τη διάταξη θεωρεί ότι ο μισθός του και η σύνταξη του, ή η επιδότηση του είναι προστατευμένη. Με μια προσεκτική, όμως, συνδυαστική ανάγνωση, εξάγει κανείς τα παρακάτω απλοποιημένα νομικά συμπεράσματα:
Η σύνταξη και ο μισθός κάποιου είναι προστατευμένα από τα χέρια των Τραπεζών ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ
i) η καταβολή αυτής γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό και
ii) εφόσον το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού δεν υπερβαίνει κατά την επιβολή της κατάσχεσης το εξαιρούμενο ποσό (δηλ. το μισθό ή τη σύνταξη) και ως την επόμενη ημέρα της καταβολής του εξαιρούμενου ποσού.
Με απλά λόγια, δεν μπορούν να σας κατάσχουν το μισθό ή τη σύνταξη σας από τον ίδιο τον εργοδότη ή το ίδιο το ασφαλιστικό ταμείο. Όμως, όταν κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό, εκείνη την ημέρα της κατάθεσης, μπορούν να σας κατάσχουν το υπερβάλλον ποσό της σύνταξης ή του μισθού σας και από την επόμενη ημέρα, ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ.
Παράδειγμα, έχει ένας μισθωτός έναν τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας. Την 5η ημέρα κάθε μήνα κατατίθεται αυτόματα σε αυτόν το ποσό των 900 ευρώ. Εάν ο λογαριασμός έχει μόνο αυτά τα  900 ευρώ στις 5 του μηνός, δεν μπορούν να του κατάσχουν τα χρήματα. Αν δεν τα κάνει ανάληψη, όμως, από τις 6 του μηνός μπορούν να του κατάσχουν όλο το ποσό.
Ας πούμε ότι ο ίδιος εργαζόμενος είχε υπόλοιπο 320 ευρώ, πριν την καταβολή του μισθού του. Στις 5 του μηνός θα έχει υπόλοιπο, 900 συν 320, 1.220 ευρώ. Η Τράπεζα ή οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να του κατάσχει 320 ευρώ στις 5 του μηνός. Από τις 6 του μηνός μπορεί να του κατάσχει 1.220 ευρώ.
 Επειδή, υπάρχει πλέον περιορισμός ως προς τις αναλήψεις μέχρι του ποσού των 420 ευρώ, μία λύση είναι να «σπάζετε τα ποσά» και να μεταφέρετε αυθημερόν σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς συγγενικών ή άλλων προσώπων.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή το δίκαιο εκτέλεσης είναι εξαιρετικά περίπλοκο και έχει πολλά «ψιλά γράμματα» καλό είναι να συμβουλεύεστε πριν από κάθε κίνηση σας το νομικό σας σύμβουλο και το λογιστή σας, καθώς «το προλαμβάνειν βέλτιον του θεραπεύειν».

Συνέχιση Αποχής Δημοσίων Υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους στο σύνολο των συμβουλίων και των επιτροπών του Δημοσίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνέπειες που επιφέρει η τυχόν ψήφιση του προσχεδίου της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.  για το ασφαλιστικό που οι κυριότερες απ’ αυτές είναι:
1. Οι μειώσεις των κυρίων συντάξεων των σημερινών συνταξιούχων αλλά και των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται από την ψήφιση του Νομοσχεδίου.
2. Η μείωση των Επικουρικών Συντάξεων.
3. Η ενοποίηση των Ταμείων σε ένα υπερ-Ταμείο χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό που θα πολλαπλασιάσει τα σημερινά προβλήματα των Ταμείων και θα δημιουργήσει διοικητικό χάος και οικονομικό αδιέξοδο.
4. Τέλος, βάζει τα θεμέλια για τη μετατροπή του αλληλέγγυου  αναδιανεμητικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανταποδοτικό και μακροπρόθεσμα σε πλήρως κεφαλαιοποιητικό.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους σε πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των Σωματείων και των Ομοσπονδιών.
Αποφασίζει τη συνέχιση της απεργίας – αποχής όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους στο σύνολο των συμβουλίων και των επιτροπών του Δημοσίου από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 έως και την Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016 με δυνατότητα συνέχισης με νεότερη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προσωρινή λύση στο πάγωμα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Προσωρινή λύση στο πάγωμα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών επιχειρεί να δώσει η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να προσέλθουν οι περίπου 10.000 υποψήφιοι που περιμένουν από τις 7 Μαρτίου οπότε και ξεκίνησε η αποχή των εξεταστών.
Οι υπάλληλοι του τομέα Μεταφορών της Περιφέρειας απέχουν από τη διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση διπλωμάτων οδήγησης από τις 7 Μαρτίου, διαμαρτυρόμενοι για την κατάργηση του σχετικού επιδόματος που λάμβαναν.
Η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία, προσωρινά και μέχρι οριστικής διευθέτησης του ζητήματος, οι εξετάσεις να ξεκινήσουν και πάλι, από χθες, αλλά με ώρα έναρξης των εξετάσεων στη 1 μ.μ, ώστε οι υπάλληλοι να εργάζονται εντός ωραρίου.
Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις πραγματοποιούνται το απόγευμα, πέραν του ωραρίου των υπαλλήλων και αυτός ήταν ο τυπικός λόγος που λάμβαναν το επίδομα. Ωστόσο οι εργαζόμενοι της περιφέρειας Αττικής αποφάσισαν να προχωρήσουν σε στάση εργασίας από τη 1 μ.μ. έως τις 3 μ.μ..
Αρχίζουν εκ νέου οι εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης
Την επανέναρξη των εξετάσεων για δίπλωμα οδήγησης ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής, καθώς η διαδικασία είχε ανασταλεί λόγω αποχής των εξεταστών από τα καθήκοντά τους.
Στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρονται τα εξής:
Η επί 41 ημέρες διακοπή της διενέργειας των εξετάσεων για άδεια οδήγησης λόγω της πανελλαδικής αποχής (από τις 7 Μαρτίου) των εξεταστών, για λόγους που δεν ευθύνεται η Περιφέρεια Αττικής, έχει προκαλέσει σειρά αλυσιδωτών συνεπειών. Οι συνέπειες αυτές πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και διαταράσσουν την οικονομική ζωή των συμπολιτών μας, οι οποίοι υφίστανται οικονομική και όχι μόνο, ταλαιπωρία. 
Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας έχουν γίνει αποδέκτες εντόνων οχλήσεων, τόσο από φορείς όσο και από μεμονωμένους πολίτες - υποψήφιους οδηγούς, που διαπιστώνουν ότι αναιρείται το δικαίωμά τους να λάβουν άδεια οδήγησης.
Το ζήτημα έχει προκύψει μετά την οριζόντια κατάργηση με τον ν.4354/2015 της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των υπαλλήλων των Περιφερειών και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στη διαδικασία οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, ελέγχου και εποπτείας των εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, καθώς και των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών, χωρίς ωστόσο να προβλεφθεί μια νέα διαδικασία εξέτασης. Ή έστω ένα μεταβατικό σύστημα που θα οδηγήσει σε ένα πιο δίκαιο, αποτελεσματικό, σύγχρονο και αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων προσόντων υποψήφιων οδηγών, το οποίο θα εγγυάται τη δημόσια ασφάλεια στις οδικές μεταφορές.
Παρά τις επίμονες προσπάθειες της Περιφέρειας Αττικής δεν έγινε δυνατή η εξεύρεση λύσης.
Κατόπιν αυτού η Περιφέρεια Αττικής με αίσθηση ευθύνης απέναντι στο σύνολο των πολιτών και μακριά από τον κοινωνικό αυτοματισμό, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την άμεση επανέναρξη της διαδικασίας εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, έστω και με προσωρινό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις ξεκινούν προσωρινά και μέχρι οριστικής διευθέτησης του ζητήματος, στις 20/4/2016, με ώρα έναρξης του έργου των πρωτοβάθμιων επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (πρακτικές εξετάσεις) για το σύνολο των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Για τον λόγο αυτό οι εξετάσεις θα εκκινούν στη 1.00 μ.μ.
Η συγκυριακή και για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών διευθέτηση αυτή δεν πρέπει να συγκαλύπτει το ζητούμενο: την ανάγκη αναβάθμισης της διαδικασίας εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, μέσα από ένα νέο σύστημα, με δημόσιο χαρακτήρα, που θα υπηρετεί τους πολίτες με τη διασφάλιση των αναφαίρετων δικαιωμάτων τους στην οδήγηση και την εργασία.


Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-6-2005).
Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις, μπορείτε να δείτε εδώ τα σχετικά αρχεία και τις διευκρινίσεις του Υπουργείου. 
Πατήστε ΕΔΩ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Μαΐου 2016 για τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00 € στις Περιφέρειες τηςΧώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Μαΐου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους.
Δείτε την απόφαση στο διαύγεια ΑΔΑ 72ΒΡ465ΦΘΕ-ΡΞΒ
Πατήστε ΕΔΩ 

Δημόσιο: Αναδρομικό τσεκούρι στο μέρισμα – Τα νέα ποσά σε πίνακες

- Από 1/1/2016 θα υπολογιστούν οι περικοπές στο μέρισμα
- Χάνουν ως και τα μισά χρήματα 265.000 δικαιούχοι του Δημοσίου
- Δείτε αναλυτικά πως διαμορφώνονται τα ποσά μετά τις περικοπές
Ως και το 57% θα φτάνουν οι μειώσεις στο μέρισμα του Δημοσίου που λαμβάνουν 265.000 δικαιούχοι καθώς οι περικοπές που περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση είναι αναδρομικές και θα έχουν ισχύ από 1/1/2016.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος οι μειώσεις στα μερίσματα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημοσίου θα έχουν αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα και τα αντίστοιχα ποσά για το πρώτο τρίμηνο θα υπολογιστούν σε εκείνο που θα λάβουν οι δικαιούχοι στο β' τρίμηνο στα τέλη του Ιουνίου.
Ουσιαστικά οι μειώσεις θα είναι τόσο μεγάλες με τον τρόπο αυτό που σε πολλές περιπτώσεις το ποσό θα αντιστοιχεί αντί σε τρίμηνο σε έναν μόνο μήνα.

Κατηγορία
Ποσό ως Μάρτιο 2016
Νέο ποσό μετά τη μείωση
Μέρισμα β τριμήνου μετά τη μείωση
Μέρισμα β τριμήνου μετά την αναδρομική περικοπή
ΠΕ
207
136
408
193
ΤΕ
177
126
379
228
ΔΕ
174
115
346
168
ΥΕ
155
98
296
125
Πηγή

Το νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης και προαγωγών στο Δημόσιο

Το νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων και προαγωγών στο Δημόσιο θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Χριστόφορου Βερναρδάκη, καλούνται υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, περιφέρειες και ανεξάρτητες αρχές να κατατάξουν άμεσα τους υπαλλήλους τους στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 ("Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης"), δεδομένου ότι στο τέλος Απριλίου θα πρέπει να καταρτιστούν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι πίνακες προακτέων.
AdTech AdΌπως ενημερώνει η εγκύκλιος, κατά την 1η/1/2016 όλοι οι υπάλληλοι κατατάσσονται κατ΄ αρχάς στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό και κατόπιν υπολογισμού του συνολικού αναγνωρισμένου χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και του χρόνου που προκύπτει από τα πρόσθετα τυπικά προσόντα που τυχόν κατέχουν οι υπάλληλοι έως και την 31η/12/2015, κατατάσσονται βάσει του συνολικού χρόνου κατάταξής τους στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό.
Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο Δ΄ και καταληκτικός ο Α΄, ενώ οι υπάλληλοι κατηγορίες ΥΕ εισάγονται στην υπηρεσία με βαθμό Ε΄ και αποχωρούν με βαθμό Β΄.
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού εισάγονται στον Γ΄, ενώ για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, με πλεονάζοντα στο βαθμό αυτό το χρόνο φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ και επιπλέον ένα χρόνο εφόσον είναι αριστούχοι. Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι παραμένουν στον εισαγωγικό βαθμό δύο χρόνια, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό αποκτήσουν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή αποφοιτήριο δημοσίου ΙΕΚ). Η διετία αυτή αποτελεί και δοκιμαστική υπηρεσία για όλους τους υπαλλήλους εκτός από τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ. Μετά τη διετία, ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία είναι ο εξής:
ΠΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από 5 έτη, από τον Β΄ στον Α΄ 6 έτη και 13 έτη παραμονή στον καταληκτικό βαθμό Α΄.
ΤΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ και από τον Β΄ στον Α΄ μετά από 6 έτη και 14 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄.
ΔΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από 8 έτη, από τον Β΄ στον Α΄ μετά από 6 έτη και 16 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄.
ΥΕ: από τον Δ΄ στον Γ΄ μετά από 10 έτη, από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από άλλα 10 έτη και 22 χρόνια στον καταληκτικό βαθμό Β΄.
Ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά έξι χρόνια για τους κατόχους διδακτορικού και κατά δύο χρόνια για τους κατόχους μεταπτυχιακού, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ενώ όσοι υπάλληλοι διαθέτουν και τα δύο λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό. Όσοι διαθέτουν πάνω από ένα μεταπτυχιακό, η βαθμολογική εξέλιξή τους μειώνεται κατά ένα επιπλέον έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.
Επίσης, μειώνεται ο χρόνος για προαγωγή κατά ένα έτος σε περίπτωση που υπάλληλος στην αξιολόγηση αριστεύσει (με βαθμό από 90 και πάνω) για δύο συνεχείς χρονιές. Για την βαθμολογική κατάταξη και προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού, αλλά αρκεί και απαιτείται η κατάθεση των σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων, στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου.
Διευκρινίζεται ότι εκτός από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, η προαγωγή στο επόμενο βαθμό διενεργείται και εφόσον οι υπάλληλοι έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου), εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Για την ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται.
Ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος της διαθεσιμότητας, στο καθεστώς της οποίας τέθηκαν υπάλληλοι με βάση διατάξεις συγκεκριμένων νόμων από το 2012 έως το 2014 (δημοτικοί αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί κ.λπ.) και ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους.

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.