Πρόλογος

Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας, από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Ευστρατίου.

Με αυτή την σελίδα ξεκινάει ένα διαδικτυακό πρώτο βήμα ενημέρωσης, επικοινωνίας και γνωριμίας μεταξύ των εργαζομένων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδος.

Συνάδελφοι μόνο ενωμένοι αντιστεκόμαστε, αγωνιζόμαστε, πολεμάμε και νικάμε.
«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ»

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Μπορεί Δημόσιος Υπάλληλος να ασκήσει ιδιωτικό έργο;

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Άρθρο 31)
1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.
2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.
3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας.
4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Συμμετοχή σε εταιρείες (Άρθρο 32)
1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών ιδρυμάτων.
2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου. Η άδεια χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος.
3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισμό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη μετάταξη του σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η μετακίνηση ή μετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 74 του παρόντος. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξης του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα συμφέροντος του άρθρου 36 του παρόντος.
4. Διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και θεσπίζουν πρόσθετους περιορισμούς για τους υπαλλήλους.
5. Επιτρέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους ιδιότητα σε συνεταιρισμούς ή στη διοίκηση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες ελέγχονται από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τις δημόσιες επιχειρήσεις, όταν τούτο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Αν ένας Δημόσιος Υπάλληλος θεωρεί την διαταγή του Προϊσταμένου του παράνομη οφείλει να την υπακούσει;

Ο Υπαλληλικός Κώδικας στο άρθρο 25 προβλέπει ότι: 
«ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό».

Ποιοι βγαίνουν στα 60, ποιοι πάνε στα 62, ποιες γυναίκες επιβαρύνονται με επτά έτη εργασίας

Έρχονται οκτώ αλλαγές σε όρια ηλικίας και συντάξεις του ΟΑΕΕ
Οκτώ αλλαγές στα όρια ηλικίας και τον υπολογισμό συντάξεων φέρνει η νέα εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον ΟΑΕΕ και οδηγεί σταδιακά τα όρια συνταξιοδότησης στα 62 και τα 67 για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους καθώς και για γονείς, συζύγους και αδέλφια αναπήρων.
Με την εγκύκλιο τα όρια ηλικίας για όσους δεν έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι τις 18/8/2015 αυξάνονται κατά περίπτωση κατά 3 μήνες ως και 12 έτη. 
Οι κατηγορίες ασφαλισμένων και οι αλλαγές που επέρχονται στα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ είναι οι εξής:
1. Συνταξιοδότηση με 35 έτη. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και τις 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των ετών 2010 (35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη) δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας. Η ηλικία των 60 ετών νοείται συμπληρωμένη ως και τις 18/8/2015 για όσους έχουν γεννηθεί ως και τις 19/8/1955. Όσοι είχαν συμπληρώσει μέχρι 18/8/2015 μόνο το χρόνο ασφάλισης και συμπληρώνουν το 60ό έτος μετά τις 19/8/2015 θα έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας.
2. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ως και τις 31/12/2012 θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62oυ έτους και συντάξιμο χρόνο 40 ετών. 
Παράδειγμα
• Ασφαλισμένος με 35ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη συμπληρώνει το 60ό το 2022 και θα συνταξιοδοτηθεί στα 62. 
• Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε το 60ό τον 5/2015, αλλά δεν είχε συμπληρώσει την 35ετία ως 31/12/2012, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 62 με συντάξιμο χρόνο 40 ετών.
• Ασφαλισμένος με 35ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη συμπληρώνει το 60ό το 2022 και θα συνταξιοδοτηθεί στα 62.

3. Πλήρης σύνταξη λόγω γήρατος με 15ετία. Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, απαιτούνται η συμπλήρωση του 67ου έτους και 15 χρόνια ασφάλισης. 
4. Μειωμένη σύνταξη. Για νέους ασφαλισμένους και μόνον, απαιτούνται συμπλήρωση του 62ου έτους και 15 χρόνια ασφάλισης από τα οποία τα 2,5 χρόνια μέσα στην τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
5. Συνταξιοδότηση γονέων - συζύγων - αδελφών αναπήρων. Για όσους δεν είχαν 25ετία ως τις 18/8/2015 καθιερώνεται ηλικιακό όριο που αρχίζει από το 55ο με σταδιακή αύξησή του ως τη συμπλήρωση του 62ου έτους.
Παράδειγμα:
* Ασφαλισμένος με ανάπηρο/η σύζυγο που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο το 2022 θα συνταξιοδοτηθεί στα 62.
6. Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ καθώς και του Ταμείου Ναυτικών Πρακτόρων θα έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας, με καταληκτικό όριο το 67ο.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ Πηγή
Τρόμος στον ΟΑΕΕ -Αυξάνονται έως και 7 έτη τα όρια ηλικίας, 
κουρεύονται οι συντάξεις.
Από 2 έτη για τους ασφαλισμένους με 35ετία και έως 7 έτη για τις μητέρες ανηλίκων και τους γονείς ανάπηρων παιδιών αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον ΟΑΕΕ.
Οι νέες αλλαγές οδηγούν τα όρια συνταξιοδότησης στα 62 και τα 67 χρόνια για τους παλαιούς και τους νέους ασφαλισμένους, αλλά και για τους γονείς, τους συζύγους και τα αδέλφια αναπήρων.
Με βάση την νέα εγκύκλιο τα όρια ηλικίας για όσους δεν έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι τις 18/8/2015 αυξάνονται κατά περίπτωση κατά 3 μήνες ως και 12 έτη, ενώ η διοίκηση του ΟΑΕΕ σημειώνει ότι θα εκδίδει μόνο προσωρινές συντάξεις για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στον ν.3863/10 έως ότου δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της οριστικής σύνταξης.
Αναλυτικά οι αλλαγές με βάση την νέα εγκύκλιο του ΟΑΕΕ:
Συνταξιοδότηση με 35 έτη. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και τις 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των ετών 2010 (35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη) δεν επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας. Η ηλικία των 60 ετών νοείται συμπληρωμένη ως και τις 18/8/2015 για όσους έχουν γεννηθεί ως και τις 19/8/1955. Οσοι είχαν συμπληρώσει μέχρι 18/8/2015 μόνο το χρόνο ασφάλισης και συμπληρώνουν το 60ό έτος μετά τις 19/8/2015 θα έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας.
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ως και τις 31/12/2012 θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62oυ έτους και συντάξιμο χρόνο 40 ετών.
Παράδειγμα
• Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε το 60ό τον 5/2015, αλλά δεν είχε συμπληρώσει την 35ετία ως 31/12/2012, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 62 με συντάξιμο χρόνο 40 ετών.
Πλήρης σύνταξη λόγω γήρατος με 15ετία. Για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, απαιτούνται η συμπλήρωση του 67ου έτους και 15 χρόνια ασφάλισης.
Μειωμένη σύνταξη. Για νέους ασφαλισμένους και μόνον, απαιτούνται συμπλήρωση του 62ου έτους και 15 χρόνια ασφάλισης από τα οποία τα 2,5 χρόνια μέσα στην τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
Συνταξιοδότηση γονέων - συζύγων - αδελφών αναπήρων. Για όσους δεν είχαν 25ετία ως τις 18/8/2015 καθιερώνεται ηλικιακό όριο που αρχίζει από το 55ο με σταδιακή αύξησή του ως τη συμπλήρωση του 62ου έτους.
Παράδειγμα:
* Ασφαλισμένος με ανάπηρο/η σύζυγο που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο το 2022 θα συνταξιοδοτηθεί στα 62.
Για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος βάσει διατάξεων ν. 612/1977 για Παλαιούς και Νέους ασφαλισμένους. Από την καθιέρωση ηλικιακού κριτηρίου εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις Ν. 612/1977, όπως επεκτάθηκαν και ισχύουν σήμερα (αρθρ. 3 της υπ. απόφασης). Έτσι ασφαλισμένοι πάσχοντες από τις παθήσεις που αναφέρονται ρητά στις διατάξεις ν. 612/1977 και στις επεκτάσεις αυτού, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας με 15ετή συντάξιμο χρόνο.
Συνταξιοδότηση Νέων ασφαλισμένων (υπαγωγή στην ασφάλιση από 1/1/1993) - μητέρων ή χήρων πατέρων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών Με το αρθρ. 3 της υπ. απόφασης εξαιρούνται επίσης από τις ρυθμίσεις της υποπαρ. Ε3 του ν. 4336/2015 και δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας οι Νέοι ασφαλισμένοι/ες - και μόνον αυτοί - οι οποίοι ζητούν σύνταξη ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών. Επομένως, διατηρούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις αρθρ. 24 παρ. 6 ν. 2084/1992 προϋποθέσεις:
α) Συμπληρωμένο το 55ο και 20ετής συντάξιμος χρόνος β) Συμπληρωμένο το 50ο και 20ετής συντάξιμος χρόνος για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης
Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ καθώς και του Ταμείου Ναυτικών Πρακτόρων θα έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας, με καταληκτικό όριο το 67ο.
Ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ.Βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους κατά κύρια ασφάλιση του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, οι οποίοι συνταξιοδοτούνταν με τη συμπλήρωση 35ετίας ή 25ετίας εφόσον στερήθηκαν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Για όσους ασφαλισμένους του Ταμείου δεν είχαν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα έως και 18/8/2015, τίθεται πλέον ηλικιακό κριτήριο αρχής γενόμενης από το 55ο και αυξανόμενο σταδιακά ως το 62ο.
Με πληροφορίες: Ελεύθερος Τύπος

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Οι νέοι μισθοί των Δημοσίων Υπαλλήλων

Κύμα Φυγής στη Σύνταξη – Κόβουν ακόμη και τις Αναπηρικές

ΚΥΜΑ ΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Τρέχουν να βγούν στη σύνταξη χιλιάδες ασφαλισμένοι σε όλα τα ταμεία , ενόψει των μεγάλων  ανατροπών  που φέρνει το κυβερνητικό  νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό. Όπως παρατηρεί ο πρώην υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης καταγράφεται κύμα φυγής το τελευταίο διάστημα από το ασφαλιστικό -τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα- καθώς δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος και το πιο πιθανό είναι να ισχύσει από την ημερομηνία δημοσίευσης. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διατάξεις του νομοσχεδίου να πάει αναδρομικά από την 1/1/2016.
Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο :
1. Φέρνει μειώσεις έως 30% στις νέες  συντάξεις. Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση  προειδοποιούν  για κίνδυνο έκρηξης φαινομένων μαύρης εργασίας εφόσον κάποιος αντιληφθεί πως ο,τι δώσει από το 25ο μέχρι το 35ο έτος της εργασίας του δεν θα του επιστραφεί.
2. Θίγει ακόμη και οι συντάξεις αναπηρίας. Όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις αναπηρίας – που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε – ο ασφαλισμένος που χάνει την ικανότητα προς εργασία θα μένει «επί ξύλου κρεμάμενος». Είναι ενδεικτικό ότι με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 67% ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει μόνο το 50% της «εθνικής» σύνταξης ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% θα λαμβάνει το 75% της «εθνικής» σύνταξης!
Στο μεταξύ σε   δηλώσεις του ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος  απέκλεισε μειώσεις στις κύριες συντάξεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για «ψαλίδι» στις επικουρικές, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για σύγκρουση με τους δανειστές, αν απορριφθεί η ελληνική πρόταση.Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε ότι οι δανειστές δεν έχουν στείλει ακόμα επίσημη απάντηση για το ασφαλιστικό και σημείωσε: Πάμε να διαπραγματευτούμε πολλά πράγματα, αλλά η μείωση των κύριων συντάξεων είναι έξω από το τραπέζι, αν δεχτούν την πρότασή μας, ναι αυτό σημαίνει σύγκρουση και θα μεταθέσουμε τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να κάνουμε το ζήτημα του ασφαλιστικού ευρωπαϊκό.«Θέλουμε γρήγορη αξιολόγηση, γιατί μετά θα έρθει και η ελάφρυνση του χρέους, αλλά δεν θέλουμε αξιολόγηση πάση θυσία, θέλουμε ένα ασφαλιστικό που θα φέρει ελπίδα για το μέλλον», πρόσθεσε ο υπουργός Εργασίας.
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας, τόνισε ότι οι δανειστές θέλουν εισοδηματικά κριτήρια για την εθνική σύνταξη και υπογράμμισε ότι οι εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι με βάση το πραγματικό εισόδημα.
Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, ο κ. Κατρούγκαλος είπε: ‘’Όταν πας να διαπραγματευτείς, λες ένα πράγμα είναι έξω από το τραπέζι, δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα εκτός. Θα πάμε να παλέψουμε, ώστε να μην μειωθούν οι επικουρικές.
«Εγγυόμαστε ότι δεν θα μειωθούν για 12η φορά οι συντάξεις», επανέλαβε και υπογράμμισε: «Θέλουμε η ασφάλιση να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα, να βοηθά τα φτωχά και μεσαία εισοδήματα με μια αξιοπρεπή σύνταξη. Η πρότασή μας το καλύπτει αυτό».
Τέλος  ο υπουργός Εργασίας αναγνώρισε  ότι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψή του να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία έως το τέλος Ιανουαρίου.
«Δεν προλαβαίνουμε για το τέλος του Γενάρη» εξήγησε, «γιατί θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, δεν μπορεί να μπει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο όπως το ασφαλιστικό. Σκοπεύουμε να το καταθέσουμε μέσα στο Γενάρη, ώστε η ψηφοφορία να γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου», τόνισε. 
ΚΟΒΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (MAZI ME TO ΕΚΑΣ)
Μαχαίρι ακόμη και στις αναπηρικές συντάξεις(μαζί με το ΕΚΑΣ) βάζει το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο ασφαλιστικό.
Όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις αναπηρίας – που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε – ο ασφαλισμένος που χάνει την ικανότητα προς εργασία θα μένει «επί ξύλου κρεμάμενος». Είναι ενδεικτικό ότι με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 67% ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει μόνο το 50% της «εθνικής» σύνταξης ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% θα λαμβάνει το 75% της «εθνικής» σύνταξης!!!
Όσον αφορά το ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων) κόβεται  από εφέτος για 60.000 χαμηλοσυνταξιούχους,  λόγω αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων .Ο ένας  στους πέντε συνταξιούχους που παίρνουν  το ΕΚΑΣ  θα είναι  για εφέτος ο χαμένος του νέου νομοσχεδίου. Τονίζεται ότι σταδιακά, μέχρι 1/1/2020  θα  κόβεται το επίδομα και στους υπόλοιπους(συνολικά οι δικαιούχοι είναι 300.000) ώστε να καταργηθεί εντελώς.
Όπως προβλέπεται  στην κυβερνητική πρόταση για το νέο ασφαλιστικό, η οποία στάλθηκε στους θεσμούς, το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
Τα ποσά του επιδόματος:
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος σύμφωνα με τα παρακάτω:
βα. Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 ποσό 172,50.
ββ. Από 7.518,01 και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ, ποσό 115 ευρώ.
βγ. Από 7.720,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 ποσό 57,50 ευρώ.
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού ΕΚΑΣ που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.
Θα πρέπει  να τονιστεί ότι ο  συνολικός λογαριασμός των μέτρων που πρέπει να λάβει η ελληνική πλευρά για να εκπληρώσει τον μνημονιακό στόχο πρέπει να ανέλθει στο 0,25% του ΑΕΠ για το 2015 (ήτοι περίπου 425 εκατ. ευρώ και στο 1% του ΑΕΠ για το 2016, ήτοι περίπου 1,8 δισ. ευρώ).
Αναλυτικά:
-Προσαρμογή στις εφάπαξ παροχές που χορηγεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων: 87 εκατ. ευρώ.
-Σταδιακή μείωση δικαιούχων του ΕΚΑΣ (αναπροσαρμογή ετήσιων εισοδηματικών κριτηρίων): 223 εκατ. ευρώ.
-Σταδιακή αύξηση εισφορών υπέρ κύριας σύνταξης ασφαλισμένων στο ΟΓΑ: 102 εκατ. ευρώ.
-Προσαρμογή στο μέρισμα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: 146 εκατ. ευρώ (υπάρχει και πρόβλεψη 21 εκατ. ευρώ για το 2015).
-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες: προκύπτει δαπάνη 62 εκατ. ευρώ.
-Εναρμόνιση του ποσοστού της εισφοράς υπέρ του κλάδου σύνταξης με αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: προκύπτει δαπάνη 26 εκατ. ευρώ.
-Παρεμβάσεις στις επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑ) των παλαιών ασφαλισμένων: 200 εκατ. ευρώ.
-Αντικατάσταση της βάσης υπολογισμού των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες (των ασφαλιστικών κλάσεων με στοιχεία πραγματικού εισοδήματος). Για το συγκεκριμένο μέτρο δεν υπάρχει δημοσιονομική εκτίμηση. Όπως επίσης δεν υπάρχει εκτίμηση και για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
-Διόρθωση στο μέτρο απόδοσης εισφορών συνταξιούχων υπέρ του κλάδου υγείας: προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα 29 εκατ. ευρώ.

-Αύξηση των εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (0,5 μονάδα για εργοδότες και 0,5 μονάδα για εργαζόμενους): 346 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 7 ανατροπές στο Νέο Ασφαλιστικό και τις Συντάξεις

Βαριά "καμπάνα" με μειώσεις  συντάξεων , για όσους συνταξιοδοτηθούν από εφέτος , περικοπές στο ΕΚΑΣ  και στο εφάπαξ αλλά και μεγάλη αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, προβλέπει μεταξύ άλλων το κυβερνητικό  σχέδιο για το νέο  ασφαλιστικό το οποίο στάλθηκε στους θεσμούς.Με το σχέδιο αυτό καθιερώνονται συντάξεις  δύο ταχυτήτων, οδηγώντας σε απώλειες (μεσοσταθμικά 15%) τις νέες συντάξεις προκειμένου να διασώσει τις σημερινές.Μαλιστα εκτιμάται ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ασφαλισμένοι   θα έχουν απώλειες εως 30%.
Ειδικότερα οι 7 ανατροπές που επέρχονται με το προτεινόμενο κυβερνητικό νομοσχέδιο, είναι οι παρακάτω:
1. ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ:
Μειώσεις έως 30% στις νέες (2016) συντάξεις (ήδη μειώθηκαν 12 φορές). Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσο απομακρυνόμαστε από τα 20 χρόνια ασφάλισης, οι μειώσεις αυξάνονται, με τις μεγαλύτερες να έρχονται για όσους φεύγουν με 35 χρόνια.
Ειδικότερα στο κυβερνητικό σχέδιο προβλέπεται ότι από την 1/1/2016 η σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) και της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται στις αποδοχές ή στο εισόδημα επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο και κλιμακούμενου, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, ποσοστού αναπλήρωσης από 0,80% έως 2%.Οι νέες  κύριες συντάξεις θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με όλα όσα ίσχυαν έως σήμερα, αφού το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης θα υπολογίζεται όχι μόνο στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης και τις χαμηλότερες αποδοχές, αλλά και με βάση κλιμακούμενα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης που ευνοούν τους χαμηλόμισθους
Οι νέοι κλιμακωτοί συντελεστές υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης πάνω στην οποία  θα προστίθεται  η  εγγυημένη από το κράτος εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, δίνουν αναλογικά,  για τα ίδια χρόνια ασφάλισης,  υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης σε όσους εμφανίζουν χαμηλές αποδοχές και εισοδήματα. Και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό κίνητρο εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής σε μια περίοδο που αναζητούνται έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, οι συντάξεις που θα αποδίδονται στο εξής, θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις σημερινές, αλλά και σε σχέση με εκείνες που θα δίνονταν με το νόμο 3863/2010. Για παράδειγμα, με το παλιό σύστημα, ένας μισθωτός με 35ετία με μισθό την τελευταία πενταετία γύρω στα 1.500 ευρώ, το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν 70% και η αποδιδόμενη σύνταξη 1.040 ευρώ. Με το νέο σύστημα, επειδή πλέον θα υπολογίζονται οι μισθοί όλου του εργάσιμου βίου και όχι της τελευταίας μόνο πενταετίας, ο συντάξιμος μισθός του εργαζόμενου θα είναι μόλις 1.026 ευρώ. Το ποσοστό αναπλήρωσης από το 70%, με βάση την κυβερνητική πρόταση θα είναι για τα 35 χρόνια ασφάλισης, μόλις 38,68%! Ετσι, το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης θα είναι μόλις 396 ευρώ. Η προσθήκη σε αυτό το ποσό της «εθνικής» σύνταξης των 384 ευρώ οδηγεί σε τελικό ποσό σύνταξης στα 780 ευρώ! Δηλαδή, η σύνταξη που βγαίνει με το νέο σύστημα είναι μειωμένη κατά 25%!
Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει τον επανϋπολογισμό όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων από το 2018 και μετά, τη μείωση του τμήματος που ξεπερνά τα ποσά τα οποία θα προκύψουν με βάση τα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Παράλληλα έως 15,75% (αντί του 20% - 40%)καθιερώνεται το ποσοστό αναπλήρωσης για τις επικουρικές. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης των επικουρικών παρότι οι εργοδοτικοί φορείς δέχτηκαν να στηρίξουν την πρόταση για αύξηση κατά 1%  των ασφαλιστικών εισφορών στον κλάδο επικούρησης.  
Διευκρινίζεται ότι στο σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπεται ότι όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης δεν θα υπολογιστούν με βάση τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν με την υπόδειξη των δανειστών εντός του 2015, αλλά με βάση τα όσα ίσχυαν έως τις 31/12/2014.Για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της εκδιδόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα εκδιδόταν με το προηγούμενο καθεστώς κατά ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς θα καταβληθεί στον δικαιούχο ως «προσωπική διαφορά». Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 συνεχίζει να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:
Το σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπει αυξήσεις από 1-1-2017 στις εισφορές  των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, π.χ. σε ένα δικηγόρο, είναι περισσότερο από πενταπλάσια. Συγκεκριμένα, ένας δικηγόρος που δηλώνει εισόδημα 70.000 και πάνω, μέχρι τώρα πληρώνει ετησίως 4.500 ευρώ ενώ με τη νέα πρόταση το ποσό αυτό θα φτάσει περίπου στις 27.000 ευρώ. Ειδικότερα προβλέπεται ότι  από την 1/1/2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή τα 117,20 ευρώ. Με την πρόβλεψη νέου ανώτατου ορίου (5.860 ευρώ) και εισφορά για σύνταξη 20% επί του φορολογητέου εισοδήματος, επαγγελματίες ή επιστήμονας με ετήσιο εισόδημα 60.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει για την κύρια σύνταξη 14.064 ευρώ το χρόνο,  αν έχει εισόδημα 40.000 ευρώ θα πληρώνει 8.000 ευρώ, αν έχει 20.000 ευρώ θα πληρώνει 4.000 ευρώ και αν έχει 15.000 ευρώ η ετήσια εισφορά του θα είναι 3.000 ευρώ. Εκτός από τις εισφορές υπέρ της σύνταξης, το νομοσχέδιο προβλέπει και την επιβάρυνση του ασφαλίστρου υπέρ υγείας. Δηλαδή ένας επαγγελματίας που πλήρωνε 90 ευρώ το μήνα για υγειονομική περίθαλψη , από την 1/1/2017 θα πληρώνει 115 ευρώ. Ο κ. Κατρούγκαλος υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ισχύσει για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και τους νέους επιστήμονες, προκειμένου να ελαφρυνθούν, για τρία χρόνια η κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία που προβλέπεται για τους αγρότες και αντιστοιχεί με 93 ευρώ εισφορά το μήνα.
Εξάλλου προβλέπεται και τριπλασιασμός των εισφορών για τους αγρότες. Από την 1/1/2017 οι αγρότες καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους. Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα (468,8 ευρώ που αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου μισθού). Η αύξηση της εισφοράς στο 20% (δηλαδή ο τριπλασιασμός) θα γίνει, ωστόσο,  σταδιακά εντός τριετίας: Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10% από 7% (+42,7%)  επί των ασφαλιστικών κατηγοριών. Από 1.1.2017 το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.
3. ΕΚΑΣ:
Το επίδομα περικόπτεται. Από 1/1/2016 περίπου 60.000 δικαιούχοι του ΕΚΑΣ σταματούν να παίρνουν το επίδομα λόγω αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων και, σταδιακά, μέχρι 1/1/2020 κόβεται το επίδομα και στους υπόλοιπους, ώστε να καταργηθεί εντελώς. Εάν πάρουμε υπόψη ότι αυτό το δικαιούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτό σημαίνει ότι περίπου 300.000 οικογένειες θα οδηγηθούν κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας με μείωση μηνιαίου εισοδήματος 193 ευρώ κατά μέσο όρο. Όπως προβλέπεται το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
Τα ποσά του επιδόματος
α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος σύμφωνα με τα παρακάτω:
βα. Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 ποσό 172,50.
ββ. Από 7.518,01 και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ, ποσό 115 ευρώ.
βγ. Από 7.720,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 ποσό 57,50 ευρώ.
γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού ΕΚΑΣ που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.
4. ΕΦΑΠΑΞ:
Το εφάπαξ μειώνεται κατά 10%. Μολονότι η εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ορίζεται σε ποσοστό 4%, το ποσό της εφάπαξ παροχής θα είναι μικρότερο. Και θα υπολογίζεται ως εξής σε δύο τμήματα: Για τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως την 31/12/2013, θα αποτελείται από το γινόμενο του 70% των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης για τους μισθωτούς και από το γινόμενο του 85% των συνταξίμων αποδοχών, στις οποίες έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1/1/2014 και μετά, για τους μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από 1/1/2014 και εφεξής, θα υπολογίζεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας και το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
5. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ:
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, με την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.
6 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ:
Ακριβαίνουν τα πλασματικά έτη ασφάλισης. Συγκεκριμένα, ενώ σήμερα ο κάθε μήνας πλασματικής ασφάλισης στοιχίζει 167 ευρώ, το νέο νομοσχέδιο φέρνει αναλογικό καθορισμό του κόστους, εξισώνοντάς το με το 20% του εισοδήματος. Συνεπώς, ασφαλισμένος με 2.000 εισόδημα θα πρέπει να καταβάλει πλέον τίμημα 400 ευρώ.
7. ΝΕΟ ΠΛΑΦΟΝ:
Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή έως το 2018 με βάση ό,τι ισχύει σήμερα, το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό κάθε ατομικής σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο της εθνικής σύνταξης δηλαδή τα 2.304 ευρώ (αντί 2.774) και το άθροισμα του καταβαλλομένου καθαρού ποσού των συντάξεων από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το οκταπλάσιο, δηλαδή τα 3.072 ευρώ (αντί των 3.360 σήμερα).

Οι 15 κατηγορίες που «πληρώνουν» τις αλλαγές

Στους μεγάλους χαμένους του νέου Ασφαλιστικού βρίσκονται 15 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίοι καταγράφουν απώλειες στην προσδοκώμενη σύνταξή τους, κύρια ή επικουρική, ή θα κληθούν να πληρώσουν «φουσκωμένες» εισφορές.
Χαμένοι είναι και όσοι θα χρειαστεί να εξαγοράσουν πλασματικούς χρόνους, συνταξιούχοι με εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ ή μια κύρια σύνταξη άνω των 2.300 ευρώ και χιλιάδες δικαιούχοι του ΕΚΑΣ.
Από την άλλη, τουλάχιστον επτά κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων διασώζονται από τις επώδυνες αλλαγές ή ευνοούνται από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Ανάμεσα στους χαμένους από το σύστημα των νέων εισφορών είναι και όσοι θα χρειαστεί να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια
Το «Εθνος - Συντάξεις» με τη βοήθεια του δικηγόρου Διονύση Ρίζου, ειδικού σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου, παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό των χαμένων και των διασωθέντων του νέου Ασφαλιστικού:
Νέες κύριες συντάξεις
1. Μισθωτοί με υψηλές αποδοχές - εισφορές (πάνω από 1.500 ευρώ) και χρόνο ασφάλισης κοντά στην 35ετία. Κυρίως πλήττονται ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ - Τραπεζών και υψηλόμισθοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ.
2. Ελεύθεροι επαγγελματίες που θα συνταξιοδοτηθούν με 35ετία και κατέβαλλαν εισφορές σε υψηλές κατηγορίες (για παράδειγμα από την 4η και πάνω). Κυρίως πλήττονται έμποροι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΒΕ και στο ΤΑΕ με καταβολή εισφορών σε μεγάλες κατηγορίες.
3. Επιστήμονες του ΕΤΑΑ (γιατροί, μηχανικοί) που κατέβαλλαν υψηλές εισφορές (μονοσυνταξιούχοι) και αποχωρούν με 35ετία.
4. Ασφαλισμένοι με 25ετία και άνω που θα αποχωρήσουν με μειωμένη - πρόωρη σύνταξη, οι οποίοι θα υποστούν το πέναλτι και στην Εθνική Σύνταξη. Κυρίως πλήττονται μισθωτοί του ΙΚΑ και ΔΕΚΟ - Τραπεζών.
5. Μητέρες στο ΙΚΑ και στις ΔΕΚΟ - Τράπεζες που θα αποχωρήσουν με περισσότερα από 20 χρόνια ασφάλισης, με μεσαίες και υψηλές αποδοχές.
6. Διπλοσυνταξιούχοι με περισσότερα από 20 χρόνια στον δεύτερο φορέα ασφάλισης. Θα λάβουν την Εθνική Σύνταξη μόνο σε μία από τις δικαιούμενες συντάξεις.
7. Ασφαλισμένοι του ΙΚΑ στα βαρέα με 35ετία που ελάμβαναν την προσαύξηση των βαρέων. «Η προσαύξηση των βαρέων (2%) χορηγείται για το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, κάτι που οδηγεί σε μεσοσταθμικές απώλειες της τάξης του 20%», αναφέρει ο κ. Ρίζος.
Πλασματικά και επικουρικές
8. Ασφαλισμένοι που εξαγοράζουν πλασματικούς χρόνους. Το κόστος της εξαγοράς αυξάνεται από τα 25 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τον μήνα (168 €/μήνα) στην εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος τον μήνα της αίτησης ή τον μήνα τελευταίας απασχόλησής του.
Για παράδειγμα:
α) ασφαλισμένος που εξαγοράζει σήμερα τις σπουδές του για 168€/μήνα και αμείβεται με 1.000€ θα κληθεί να καταβάλει 200€/μήνα για την εξαγορά.
β) ασφαλισμένη που αγοράζει τον χρόνο των τέκνων για 168 €/μήνα και σήμερα αμείβεται με 1.500 € θα κληθεί να καταβάλει 300€/μήνα.
9. Τραπεζοϋπάλληλοι, υπάλληλοι ναυτικών πρακτορείων και κατηγορίες εμποροϋπαλλήλων, που βγαίνουν με υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης άνω του 20% στην επικουρική (μέχρι και 48%). Σύμφωνα με ειδικούς, ο νέος τρόπος υπολογισμού της επικουρικής «δείχνει» απώλειες για τις συγκεκριμένες κατηγορίες 10-15%. Αντίστοιχα μικρότερη επικουρική σύνταξη κατά περίπου 7% θα δικαιωθούν όσοι φεύγουν με 35ετία. Πλήττονται παλαιοί ασφαλισμένοι (πρωτοασφαλίστηκαν πριν από την 1/1/1993).
Εισφορές και ΕΚΑΣ
10. Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι που δεν καταβάλλουν υψηλές εισφορές λόγω χαμηλής ανταποδοτικότητας στη σύνταξη και μεγάλου ηλικιακού ορίου αποχώρησης καλούνται να πληρώσουν εισφορές στο 34,45% του ετήσιου εισοδήματός τους (κύρια, επικουρική σύνταξη και υγεία).
11. Μηχανικοί, γιατροί και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν στην πλειονότητά τους αυξημένες εισφορές από το 2017. Στην πρώτη γραμμή του πυρός για μεγάλες αυξήσεις είναι περίπου 100.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, με εισόδημα μεταξύ 20.000 και 70.000 ευρώ τον χρόνο. Για όλους έρχεται ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος στα 5.860 ευρώ. Πρόσθετη επιβάρυνση έρχεται και από την αλλαγή του ασφαλίστρου για τον κλάδο υγείας από 90 ευρώ τον μήνα στο 6,95% του εισοδήματος. Για παράδειγμα, κάποιος με εισόδημα 20.000 ευρώ πλήρωνε 1.080 ευρώ τον χρόνο για υγεία και τώρα θα πληρώσει 1.390 ευρώ. Στους χαμένους και οι αυτοκινητιστές (ΟΑΕΕ - ΤΣΑ). Διασώζονται τα μπλοκάκια.
12. Χαμένοι θα είναι αρκετοί νέοι συνταξιούχοι (από το 2016) λόγω αναπηρίας, λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού (σύνολο ασφαλιστικού βίου και χαμηλός συντελεστής για τα πρώτα 15 έτη ασφάλισης στο 0,8%) και της περικοπής της Εθνικής Σύνταξης με βάση το ποσοστό αναπηρίας (χορηγείται το 75% της Εθνικής Σύνταξης για ποσοστό αναπηρίας 67% έως και 79,9% και το 50% της Εθνικής Σύνταξης για ποσοστό αναπηρίας 50% έως και 66,99%).
13. Περίπου 120.00 δικαιούχοι προβλέπεται πως χάνουν φέτος το ΕΚΑΣ και ειδικότερα όσοι δεν πληρούν τα εξής κριτήρια (εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους): Ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα μέχρι 7.972 ευρώ, ετήσιο ατομικό φορολογητέο μέχρι 8.884 ευρώ, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο μέχρι 11.000 ευρώ και ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι 664 ευρώ.
14. Αυξήσεις 42% των εισφορών για σύνταξη έρχονται από φέτος για τους αγρότες, ενώ από το 2017 οι εισφορές τους αυξάνονται ξανά και συνδέονται με το εισόδημα. Το «κατώφλι» του εισοδήματος ορίζεται στα 468 ευρώ τον μήνα και η κατώτατη εισφορά διαμορφώνεται σε 14% το 2017 (65 ευρώ), σε 17% το 2018 (80 ευρώ) και 20% από (93 ευρώ) το 2019. Σταδιακά αυξάνονται και οι εισφορές υπέρ κλάδου υγείας.
15. Οι υψηλοσυνταξιούχοι που εισπράττουν μια κύρια σύνταξη άνω των 2.300 ευρώ και οι πολυσυνταξιούχοι που παίρνουν πάνω από 3.000 ευρώ χάνουν λόγω των νέων πλαφόν που εισάγει ο νόμος.
Ποιοι διασώζονται
Στους ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την ψήφιση του νόμου και διασώζονται ανήκουν:
1. Ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτηθούν με 15ετία ή μέχρι και 20ετία στα 67 και χαμηλές αποδοχές στο σύνολο του βίου τους. Θα έχουν ελάχιστες έως και καθόλου διαφορές στη σύνταξή τους, ενώ ορισμένες κατηγορίες μπορεί να δουν και μικρές αυξήσεις.
2. Ασφαλισμένοι στα οικοδομικά που αποχωρούν με τα ελάχιστα όρια της 15ετίας.
3. Ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες στα Βαρέα που ανοίγουν την πόρτα της εξόδου με λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης. Ανήκουν στους κερδισμένους καθώς δεν λαμβάνουν προσαύξηση.
4. Μηχανικοί (ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ) και ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ, ΤΑΕ) με χαμηλά εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ. Θα κληθούν να πληρώσουν χαμηλότερες εισφορές. «Οι νέοι επιστήμονες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ανακουφιστούν από υπέρογκες εισφορές», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.
5. Οι σημερινοί συνταξιούχοι διασώζονται από τις μειώσεις, αφού μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους ό,τι προκύπτει ως διαφορά από τα ποσά που σήμερα εισπράττουν δεν θα περικόπτεται αλλά θα διατηρείται ως «προσωπική διαφορά» σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η προσωπική διαφορά θα αρχίσει να απομειώνεται μετά το τέλος της δημοσιονομικής προσαρμογής (2018) και κατά το υπουργείο Εργασίας αυτό θα γίνει με «πάγωμα» των αποδοχών των συνταξιούχων όταν πλέον θα αυξάνονται οι νέες συντάξεις.
Για παράδειγμα: συνταξιούχος με αρχικό ποσό σύνταξης 1.420€ λαμβάνει σήμερα μετά τις περικοπές 1.090€. Μετά τον επανυπολογισμό και με βάση τους συντελεστές και τις συντάξιμες αποδοχές του εργασιακού του βίου θα δικαιούται 765€. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα 1.090 θα του καταβάλλονται ως προσωπική διαφορά.
6. Στους κερδισμένους ανήκουν επίσης τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου καθώς επεκτείνεται στο 25ο έτος της ηλικίας το όριο εφόσον σπουδάζουν.
7. Στους διασωθέντες ανήκουν οι νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993) όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής τους σύνταξης, αλλά και παλαιοί ασφαλισμένοι που φεύγουν με 25ετία ή λιγότερο χρόνο ασφάλισης, για τους οποίους δεν προκύπτουν απώλειες στην επικουρική.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ


Περιφέρεια Ηπείρου - Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα 2015

Στο πλαίσιο ενός διημέρου εκδηλώσεων, στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό κτήριο του Δημαρχείου του Μάαστριχτ η πανηγυρική απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα 2015 (European Public Sector Award 2015 | EPSA 2015), κατά την οποία η αποστολή της Περιφέρειας Ηπείρου, με επικεφαλής την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κα Τατιάνα Καλογιάννη, παρέλαβε το βραβείο «Καλής Πρακτικής» για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου».
Ο φετινός διαγωνισμός με τίτλο: «Ο δημόσιος τομέας ως εταίρος για μια καλύτερη κοινωνία» διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration | EIPA), το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει έδρα το Μaastricht της Ολλανδίας. (http://www.epsa2015.eu)
Η βράβευση αυτή αποτελεί κορυφαία διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ο πιο σημαντικός διαγωνισμός για έργα του δημοσίου τομέα και έχει ως στόχο να αναδείξει τις πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις ή έργα, τα οποία αποτελούν καλό παράδειγμα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ευρύτερα για όλες τις χώρες του κόσμου.
Στον φετινό διαγωνισμό έγιναν αποδεκτά για αξιολόγηση συνολικά 266 έργα και δράσεις από 36 ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Διακρίθηκαν συνολικά, ως «καλές πρακτικές» 64 έργα. Ειδικότερα στην κατηγορία έργων ευρωπαϊκής, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, στην οποία συμμετείχε και το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου, διακρίθηκαν ως «καλές πρακτικές» συνολικά 37 έργα.
Ο «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» είναι το μοναδικό ελληνικό έργο, που διακρίθηκε στην κατηγορία έργων ευρωπαϊκής, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας και ακόμη είναι το μοναδικό ελληνικό έργο περιφερειακής εμβέλειας που έχει βραβευθεί σε όλη την ιστορία του θεσμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα.
Στην εν λόγω κατηγορία έργων, εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου, διακρίθηκαν ακόμη μόνο 2 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, ενώ τα υπόλοιπα διακριθέντα έργα υλοποιήθηκαν από ευρωπαϊκά υπουργεία και οργανισμούς που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλους προϋπολογισμούς.
Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» δημιουργήθηκε αποκλειστικά με τη δουλειά δημοσίων υπαλλήλων και με τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, το μηδενικό κόστος υλοποίησης, φιλοξενίας και συντήρησής του.
Ο «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» είναι μια δομημένη αποτύπωση των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως χαρακτηριστικό την εξυπηρέτηση των πολιτών (σχετικός δικτυακός τόπος: http://www.politis.gov.gr). Οι πληροφορίες που παρέχονται για κάθε διαδικασία είναι αναλυτικές και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος, τα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το χρόνο διεκπεραίωσης, κ.α.
Στόχος είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, με το οποίο ταυτόχρονα εξοικονομούν χρόνο και χρήμα καθότι η εξυπηρέτησή τους δεν απαιτεί μετακινήσεις. Εντάσσεται δε, στην ευρύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ηπείρου.
Εμπνευστής της ιδέας για την υλοποίηση του «Οδηγού του Πολίτη» ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων κα Τατιάνα Καλογιάννη, της οποίας η στήριξη ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία όλου του εγχειρήματος.
Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ευθύνη της υλοποίησης καθώς και τον συντονισμό της ομάδας που ορίσθηκε για την υλοποίηση του Οδηγού του Πολίτη, ανέλαβε ο κοςΑλέξανδρος Γέροντας, προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Τη σχεδίαση και τεχνική υποστήριξη του δικτυακού τόπου ανέλαβε ο κος Νικόλαος Ντέμος, προϊστάμενος του Τμήματος «Σχεδίαση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη» της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
Στον διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα 2015 (European Public Sector Award 2015 | EPSA 2015), το έργο «Ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» | www.politis.gov.gr διακρίθηκε με το βραβείο “Best Practice” στην κατηγορία έργων ευρωπαϊκής, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας.
Στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα 2015 του European Institute of Public Administration (EIPA).
Ο φετινός διαγωνισμός με τίτλο: «Ο δημόσιος τομέας ως εταίρος για μια καλύτερη κοινωνία» διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration | EIPA), το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει έδρα το Μaastricht. (http://www.epsa2015.eu).
Η βράβευση αυτή αποτελεί κορυφαία διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ο πιο σημαντικός διαγωνισμός για έργα του δημοσίου τομέα και έχει ως στόχο να αναδείξει τις πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις ή έργα, τα οποία αποτελούν καλό παράδειγμα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ευρύτερα για όλες τις χώρες του κόσμου.
Στον φετινό διαγωνισμό έγιναν αποδεκτά για αξιολόγηση συνολικά 266 έργα και δράσεις από 36 ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Διακρίθηκαν συνολικά, ως «καλές πρακτικές» 64 έργα.
Ο «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» είναι το μοναδικό ελληνικό έργο, που διακρίθηκε στην κατηγορία έργων ευρωπαϊκής, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας και ακόμη είναι το μοναδικό ελληνικό έργο περιφερειακής εμβέλειας που έχει βραβευθεί σε όλη την ιστορία του θεσμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα.


Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Θεώρηση Βιβλιάριων Υγείας των Δημοσίων Υπαλλήλων για το 2016

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά την κατάργηση των οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ υπάγονται πλέον στο ΙΚΑ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (βλ. ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ. Βιβλιάρια ασθενείας)
Με την ένταξή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ τους αποδόθηκε αυτόματα Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον οποίο και πρέπει να γνωρίζουν
Η ενημέρωση γίνεται, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ, με την παρακάτω ηλεκτρονική υπηρεσία:
Θεώρηση των Βιβλιαρίων
Μετά την κατάργηση της χειρόγραφης θεώρησης για τους άμεσα ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα έμμεσα μέλη αυτών, δεν απαιτείται ετήσια θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους από το 2015 και εφεξής
Με τον παραπάνω ΑΜΑ μπορούν να ελέγξουν ηλεκτρονικά αν ισχύει το βιβλιάριο υγείας ως εξής:
Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Απαιτείται να έχει προηγηθεί η Πιστοποίηση Ασφαλισμένου, δηλαδή ο ασφαλισμένος να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (κωδικό χρήστη και συνθηματικό) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Β) ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Απαιτείται η καταχώρηση:
του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα έως 24 ετών) των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εν όψει του νέου ασφαλιστικού έτους 2016-2017 και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του, καλεί όλους τους εργαζόμενους -συνταξιούχους- ανέργους, οι οποίοι δεν έχουν απογράψει τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγο και τέκνα), που είναι καταχωρημένα στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, όπως προβούν στη διαδικασία απογραφής μέσω της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας
Η εν λόγω απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής / διαλειτουργικής υπηρεσίας μας με τίτλο “Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων“, που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους).
Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται άμεσα, απαλλάσσοντας, όσους την επιλέγουν, από την υποχρέωση να επισκεφθούν τα Υποκαταστήματά μας και την προσκόμιση δικαιολογητικών, που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία απογραφής και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας.
Εξυπηρέτηση από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και του Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), θα προσέρχονται, για μεν την περιφέρεια, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, για δε την περιοχή Αττικής, που μέχρι τώρα εξυπηρετούντο μόνο από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38), στα κατωτέρω υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
§  Υποκατάστημα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 – Πλατεία Καραϊσκάκη,
§  Υποκατάστημα Αλεξάνδρας, Πανόρμου και Καρύστου 7,
§  Υποκατάστημα Συντάγματος, Ακαδημίας 21,
§  Υποκατάστημα Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου 3 και Εθνικής Αντίστασης,
§  Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Δελτίο Τύπου
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ.
Δεν απαιτείται προσέλευση στα Υποκαταστήματα για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε συνέχεια ενημέρωσης, σχετικά με την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και των μελών της οικογενείας τους για τη περίοδο 1/3/2015-29/2/2016 και προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας, επισημαίνει τα εξής:
Από 16/2/2015 έχει τεθεί στη διάθεσή τους ηλεκτρονική υπηρεσία, προκειμένου να ενημερώνονται για τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) που τους αποδόθηκε, κατά την ενσωμάτωσή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων μας, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται στις υπηρεσίες μας. (www.ika.gr / Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.).
Όλοι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ασφαλιστική τους ικανότητα, από το διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους -Συνταξιούχους / Ασφαλιστική Ικανότητα).
Για τα προστατευόμενα μέλη (συζύγους και τέκνα έως 24 ετών) των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του τ. ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ η ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας θα αναγγελθεί στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης την Τρίτη 3/3/2015.
Οι πάροχοι υγείας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. με τον αριθμό μητρώου του τ. Ο.Π.Α.Δ. ή του τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., χωρίς να είναι απαραίτητος ο Α.Μ.Α. του ασφαλισμένου, που αποδόθηκε από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του τ. Ο.Π.Α.Δ. / Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους (σύζυγοι και τέκνα έως 24 ετών) δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις υπηρεσίες μας, πλην ειδικών περιπτώσεων προστατευομένων μελών, για τις οποίες δεν εντοπίζεται ασφαλιστική ικανότητα και απαιτείται η χορήγησή της με τη προσκόμιση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία δικαιολογητικών.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μετάφραση

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρχείο ιστολογίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ο Διαχειριστής της σελίδας

Ο Διαχειριστής της σελίδας
Η διαχείριση της ιστοσελίδας Υπάλληλοι Περιφερειών Ελλάδος, γίνεται από τον υπάλληλο της Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης) Χαράλαμπο Ευστρατίου, Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΣΥΠΕΞΑ και τ. Πρόεδρο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης. Η σελίδα δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση των Υπαλλήλων στις Αιρετές Περιφέρειες Ελλάδας. Συνάδελφε θα θέλαμε την βοήθεια σου, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα των Περιφερειών αλλά και των υπαλλήλων που υπηρετούμε σε αυτές. - Τηλ. : +30 6942434142 και mail: (xaralamposeystratioy@gmail.com)
Από το Blogger.